Zarząd Wspólnoty Gruntów Tabelowych w Pajęcznie informuje, że planowane na dzień 15 marca 2020 roku  zebranie sprawozdawczo – wyborcze zostaje ODWOŁANE.

Planowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Powitanie gości
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu
5. Sprawozdanie Skarbnika
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
9. Wybór Komisji Wyborczej
10. Wybór Prezesa Zarządu
11. Wybór Członków Zarządu
12. Wybór Komisji Rewizyjnej
13. Głosowanie nad zmiana w statucie (§12 pkt 4)
14. Wolne wnioski
15. Zakończenie zebrania.