Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania w szkołach Podstawowych na terenie Gminy Pajęczno.

 1. Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im Juliana Tuwima w Pajęcznie, Szkoła Podstawowa nr 2 im Polskich Noblistów w Pajęcznie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Makowiskach prowadzą kształcenie na odległość.
 2. Rozpoczyna się kontynuacja realizacji programu nauczania. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go, do wybranej metody kształcenia na odległość.
 3. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje dziennik elektroniczny iUczniowie i bezpłatne platformy z materiałami edukacyjnymi, np. epodreczniki.pl, WSiPnet i inne rekomendowane przez MEN.
 4. Wykorzystanie wymienionych w p.3 platform internetowych polecane jest uczniom klas IV-VIII oraz zależnie od mobilności technologicznej i współpracy w tym zakresie między nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej a rodzicami uczniów.
 5. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 6. Dotychczas przygotowywane przez nauczycieli formy i metody zdalnego przesyłania materiałów i treści edukacyjnych drogą on-line – zostają przekazywane z wykorzystaniem platform wymienionych w p.3.
 7. Harmonogram zdalnych lekcji poszczególnych oddziałów oparty jest na planie lekcji opracowanym na czas zdalnego nauczania przez dyrektora szkoły we współpracy z nauczycielami.
 8. Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej .
 9. Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zdalnej lekcji (w godz. 8:00 – 12:30), który zrealizuje z uczniami według podziału godzin. W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom ( np. program prezentacyjny, edytor tekstu , quiz etc. ) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub stron internetowych i platform edukacyjnych.
 10. Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w dniu, w którym zrealizował zdalną lekcję – w celu udzielania odpowiedzi i wspierania uczniów w pracy.
 11. Zgodnie z zapisem w p. 10 nauczyciel ustala czas na wykonanie i odesłanie drogą on-line przez uczniów także zleconych prac domowych.
 12. Każdy nauczyciel prowadzący zdalne lekcje przekazuje uczniom i rodzicom informację o formie i terminie konsultacji.
 13. Nauczyciele przedmiotów nieuwzględnionych w planie lekcji raz w tygodniu przesyłają uczniom krótki materiał edukacyjny niewymagający pracy domowej (dotyczy wychowania fizycznego, religii, wychowania do życia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa, doradztwa zawodowego).
 14. Szkolny pedagog, nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy i w bibliotece pełnią dyżury dla uczniów i rodziców on-line w ustalonych godzinach oraz przygotowują on-line materiały edukacyjne z zakresu edukacji prozdrowotnej.
 15. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce.