1. By uzyskać Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego (potrzebne do przedłożenia w Kancelarii Notarialnej) należy:

– znać numery ewidencyjne działek oraz ich położenie,- wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł;
-pobrać wydrukować i wypełnić druk wniosku zamieszczony poniżej:-Termin załatwienia sprawy 7 dni
Pobierz

 

2. By uzyskać Wypis i Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego należy:

– złożyć podanie, (w którym wpisuje się numer działki, adres inwestycji, szczegółowy jej opis),

– dołączyć 2 szt. mapy sytuacyjno-wysokościowej (może być kserokopia),

– wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł;
– pobrać wydrukować i wypełnić druk wniosku zamieszczony poniżej:

-Termin załatwienia sprawy 7 dni
Pobierz

3. By uzyskać dokument związany z określeniem zgodności projektowanego podziału nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego należy:– określić adres nieruchomości przeznaczonej do podziału, numer ewidencyjny działki, numer księgi wieczystej lub innego dokumentu własności;

– określić właściciela terenu objętego wnioskiem ( imię i nazwisko, adres zamieszkania);
– pobrać wydrukować i wypełnić druk wniosku zamieszczony poniżej:
Pobierz

Do wniosku dołączyć również:

 1. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
 2. Wypis z ewidencji nieruchomości;
 3. Dwa egzemplarze wstępnego projektu podziału opracowanego na kopii mapy zasadniczej i kopii mapy ewidencyjnej potwierdzonych za zgodność z oryginałem z przedstawieniem:
  1. opisu położenia nieruchomości;
  2. granicy i oznaczenia nieruchomości podlegających podziałowi;
  3. oznaczenia nieruchomości sąsiednich
  4. granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu
  5. jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powodowałby także podział budynku, należy określić linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku wraz orzeczeniem osoby uprawnionej
 4. W przypadku, gdy ustalenia planu miejscowego nie zawierają szczegółowych zasad podziału nieruchomości, inwestor będzie zobowiązany do dołączenia decyzji
  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 5. W przypadku wyznaczenia pełnomocnika:
  1. pełnomocnictwo pisemne z uiszczoną opłatą skarbową

Termin załatwienia sprawy do 1 miesiąca.

 

4. By uzyskać dokument związany z ustaleniem warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu należy :

4.1 Wydrukować dwustronnie i wypełnić zamieszczony poniżej formularz wniosku;

4.2 Wnieść opłaty skarbową:*

a) Wniosek 5 zł, a każdy załącznik do wniosku 0,50 zł

b) Wydanie decyzji dla:

– budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej- 190 zł

-zespołu garaży składających się, z co najmniej 3 garaży -120 zł

– budynków gospodarczych i garaży oraz budynków o funkcji mieszkalnej-38 zł

– pozostałych-90 zł

* Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają wnioski w sprawach mieszkaniowych
Pobierz

 

4.3 Do wniosku należy załączyć:

4.3.1 Dwa egzemplarze mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej z określeniem granic terenu objętego wnioskiem;

4.3.2. Charakterystykę inwestycji obejmującą:

a)   Określenie zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwienia odpadów;

b) Określenie planowanego sposobu zagospodarowania oraz charakterystyki zabudowy zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych przedstawionych w formie opisowej i graficznej ( w tym: opis zmian zagospodarowania działki; usytuowanie obiektów na działce, funkcja obiektów, powierzchnia zabudowy; szerokość długość i wysokość obiektów);

c) Określenie parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko ( w tym rodzaj i wielkość produkcji/usług; ogólna charakterystyka procesów technologicznych; wielkość zatrudnienia; zagrożenie wybuchem lub pożarem; emisja zanieczyszczeń; oddziaływania hasłem lub wibracjami).

d) Dodatkowe informacje ( w tym dane właściciela działki objętej wnioskiem i właścicieli działek przylegających).

UWAGA: 

1. W przypadku obiektów handlowych podać powierzchnię sprzedaży, tj. części ogólnie dostępnej powierzchni obiektu handlowego, przeznaczonej do sprzedaży detalicznej;

2. W przypadku, gdy planowana inwestycja jest wymieniona w Rozporządzeniu w/s określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2002. Nr 179, poz. 1490) należy podać informacje zgodnie z art. 49 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627).

Szczegółowe informacje oraz jak również druki dotyczące spraw z punktu od 1-4 można uzyskać w pokoju nr 205 (piętro I).

 

 

5. By wystąpić o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu należy:

 

5.1 Wypełnić zamieszczony poniżej formularz wniosku;

 

5.2. Do wniosku należy załączyć:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów.
 2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę, o zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

Termin załatwienia sprawy – 14 dni

Pobierz

 

 

6.By uzgodnić lokalizację urządzenia (przyłącza w pasie drogowym) należy:

6.1. Wypełnić zamieszczony poniżej formularz wniosku podając;

-typ przyłącza, ulicę, numer ewidencyjny działki drogi , numer działki do której ma zostać doprowadzone przyłącze, nr obrębu geodezyjnego;

6.2. Do wniosku należy dołączyć Kserokopię planu realizacyjnego z krótkim opisem oraz warunki

przyłączenia wydane przez właściciela urządzenia.

 

Termin załatwienia sprawy-14 dni

Pobierz

 

 

7.By uzgodnić lokalizację zjazdu z drogi gminnej należy:

 

7.1. Złożyć zamieszczony poniżej formularz wniosku podając:

a) miejscowość w której zlokalizowana jest droga , numer ewidencyjny drogi, nr działki zabudowanej/ nie zabudowanej wraz z obrębem geodezyjnym.

7.2. Ponadto załączyć do wniosku:

Projekt zagospodarowania działki – 2 szt. lub Mapka w skali 1:500 i określenie lokalizacji zjazdu według pikietażu na drodze – 2 szt.

 

Termin załatwienia sprawy-14 dni

Pobierz

8.WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu
umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej

Pobierz

 

Szczegółowe informacje jak również druki dotyczące spraw z punktu od 5-7 można uzyskać w pokoju nr 207 (piętro I).