Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Do tej pory zostały wykonane prace zawiązane z pokryciem dachu, montażem stolarki okiennej i drzwiowej oraz  izolacją cieplną budynku. Ponadto wykonano elementy konstrukcyjne szybu windowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Tytuł projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie”

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Gminie Pajęczno.