Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Pajęczno ma możliwość w imieniu mieszkańców złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jako Beneficjent   Programu „DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód opadowych”.

Szerzej o projekcie na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Funduszu Gospodarczego w Łodzi. KLIK

Program adresowany jest  do osób fizycznych będących właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub innymi użytkownikami nieruchomości posiadającymi tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane, na okres realizacji zadania i nie krótszy niż 3 lata od dnia jego zakończenia.

Program ten pozwala pozyskać środki na dofinansowanie na wykonanie urządzeń służących do gromadzenia wód opadowych. Planowana realizacja w latach 2020-2022.

Głównym celem programu jest efektywne i oszczędne korzystanie  z zasobów wodnych, ograniczenie poboru wody uzdatnionej na potrzeby ekosystemów przyrodniczych, stabilizowanie warunków wilgotności  i mikroklimatu w warunkach lokalnych.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowanie w formie dotacji do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż do kwoty  5 000 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/.

Rozliczenie kosztów zadania następuje wyłącznie w kwotach netto tj. bez podatku VAT.

Burmistrz Pajęczna informuje, że od dnia 18 maja do 10 czerwca 2020 r. będzie można składać  wstępne deklaracje udziału w programie.

Na podstawie deklaracji, które wpłyną, Gmina posiadając odpowiednia ilość  chętnych (wymagane jest do złożenia wniosku min. 20 beneficjentów końcowych – właścicieli nieruchomości) przystąpi do procedury składania wniosku o przyznanie dotacji, a następnie po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi podpisze odpowiednią umowę.

Dotacją mogą zostać objęte zadania budowy:

– ogrodów deszczowych,
– muld chłonnych,
– studni chłonnych,
– naziemnych zbiorników na wody opadowe z dachów,
– podziemnych zbiorników na wody opadowe .

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

  1. Zakup materiałów, roślin niezbędnych do wykonania ogrodów, muld studni, zbiorników, systemów rozprowadzania zgromadzonych wód opadowych.
  2. Roboty budowlano – montażowe związane z modyfikacją istniejących systemów spustowych wód opadowych do zasilenia nowych inwestycji.
  3. Roboty budowlano – montażowe związane z wykonaniem inwestycji gromadzenia wód opadowych,

Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny) stanowią koszty:

  1. Wykonania dokumentacji projektowej,
  2. Pomiary geodezyjne,
  3. Nadzór inwestorski,

Wzór deklaracji dostępny jest TUTAJ.

Więcej informacji można uzyskać:
Referat Nadzoru Komunalnego, Gospodarowania Nieruchomościami Gminy, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pajęcznie, tel. (034) 311 -15 23 wew. 222 pokój 103