Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
•    ubóstwa,
•    sieroctwa,
•    bezdomności,
•    bezrobocia,
•    niepełnosprawności,
•    długotrwałej lub ciężkiej choroby,
•    przemocy w rodzinie,
•    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
•    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
•    braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
•    trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
•    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
•    alkoholizmu lub narkomanii,
•    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
•    klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Od dnia 1 października 2012 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł. (art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).