Gmina Pajęczno – zgodnie z art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)  oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 12.03.2019 r. na stronie internetowej Gminy Pajęczno o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności kształcenia przedszkolnego w placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Pajęczno, podaje do wiadomości publicznej informację
o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Future Agnieszka Gorzyńska

Jurija Gagarina 32a lok 8

00-754 Warszawa

Wybór partnera odbył się w oparciu o art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.
Gmina Pajęczno informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.