Gmina Pajęczno – zgodnie z art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 12.04.2023 r. na stronie internetowej Gminy Pajęczno o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach FELD.08.07 Kształcenie ogólne: wsparcie szkół realizujących podstawę̨ programową kształcenia ogólnego (szkoły ogólne) ich uczniów i nauczycieli,
w ramach kompleksowych programów, podnoszących jakość́ edukacji obejmujących rozwój kompetencji kluczowych, w tym proinnowacyjnych, kreatywnych, przedsiębiorczych, uniwersalnych, przekrojowych, kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych, cyfrowych, realizację działań́ społeczno-wychowawczych, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Future Agnieszka Gorzyńska

Jurija Gagarina 32a lok 8

00-754 Warszawa

 

Wybór partnera odbył się w oparciu o art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.
Gmina Pajęczno informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

 

Pajęczno, dn. 10. 05.2023 r.