Szanowni Państwo!

W związku z planowaną budową bloku mieszkalnego w Pajęcznie w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej poniżej przedstawiamy wszystkim zainteresowanym ANKIETĘ.

Zadaniem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Pajęcznie jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu, dla różnych grup społecznych, w tym dla osób, które z uwagi na przekroczenie progu dochodowego nie mogą starać się o najem lokalu z zasobu gminy, a jednocześnie nie mają na tyle zdolności kredytowej, by kupić własne „M” na rynku pierwotnym lub wtórnym, przy pomocy kredytu hipotecznego.  Pragnąc dopasować ofertę mieszkaniową do potrzeb zarówno naszych mieszkańców jak i osób, które zamierzają związać swą przyszłość z Pajęcznem, przygotowaliśmy dla Państwa ANKIETĘ, w której znajdują się m.in. pytania o wielkość mieszkań preferowanych do wynajęcia czy też możliwość partycypacji w kosztach.  Wszystkie zainteresowane osoby wynajmem mieszkania w Pajęcznie zapraszamy do jej wypełnienia ANKIETY. 

 Państwa opinie są dla nas bardzo cenne, a zebrane informacje pozwolą nam na lepsze i trafniejsze zaplanowanie inwestycji przy ulicy Przemysłowej w Pajęcznie, w której najem mieszkań będzie odbywał się również z opcją dojścia do własności. Prosimy o szczere odpowiedzi, ponieważ zależy nam na ustaleniu faktycznego stanu i uzyskaniu  rzetelnych odpowiedzi na pytania.  Dane jakie Państwo nam przekażą, będą stanowiły ważny materiał do opracowania dokumentacji projektowej osiedla.

 Ankieta będzie aktywna w terminie do 06.02.2023r.

 Osoby zainteresowane złożeniem Ankiety w formie papierowej, będą mogły pobrać ją ze strony www.pajeczno.pl, jak również wypełnić i złożyć w PUNKCIE INFORMACYJNYM Urzędu Miejskiego w Pajęcznie, ul Parkowa 8/12.

Dostarczone przez Państwa informacje z pewnością pomogą nam w identyfikacji potrzeb i rozpoznaniu zapotrzebowania związanego z budową mieszkań przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w Pajęcznie. 

Zwracamy uwagę, że ANKIETA nie jest wnioskiem o wynajem mieszkania. Ma jedynie na celu zebranie wstępnych ważnych informacji, a także badaniem zainteresowania przystąpienia do Programu realizowanego przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową.

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE!

Ankieta do wypełnienia on-line

ANKIETA DO WYDRUKU

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM)?

SIM-y (dawne TBS-y) to spółki “not for profit”,  budujące mieszkania społeczne.
Są przeznaczone dla osób i rodzin nieposiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, dysponujących środkami na regularne opłacanie czynszu, których dochody są zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny na mieszkanie.
Gmina Pajęczno jest jednym z 9-ciu samorządów województwa łódzkiego wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości wchodzących w skład SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.

Jakie wymogi należy spełnić, by ubiegać się o mieszkanie w ramach SIM-u?

O mieszkanie w SIM może ubiegać się każda osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawie
o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem
:

  • brak zdolności kredytowej, przy jednoczesnym posiadaniu zdolności czynszowej
    (a więc możliwości regularnego opłacania czynszu),

  • dochody najemcy nie mogą przekraczać progu określonego w wymienionych przepisach,

  • kandydat na najemcę nie może posiadać prawa do lokalu mieszkalnego
    w miejscowości, w której ubiega się o najem
    .

Czy obowiązuje minimum zarobków, które trzeba osiągać, żeby ubiegać się o najem mieszkania?

Co do zasady ustawa nie przewiduje minimalnego poziomu zarobków uprawniającego do skorzystania z najmu mieszkania. Na etapie sprawdzania wniosków o zawarcie umowy najmu będziemy weryfikować tzw. zdolność czynszową, co oznacza, że zarobki kandydatów na najemców muszą gwarantować bieżące regulowanie czynszu i opłat pozaczynszowych.

Czy będąc cudzoziemcem mogą ubiegać się o wynajem mieszkania?

Tak. Ustawa nie wprowadza ograniczeń w zawarciu umowy najmu o czynszu normowanym przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego. Ponadto, posiadanie Karty Polaka przez osobę ubiegająca się o zawarcie umowy najmu stanowi jedno z kryterium pierwszeństwa.

Jakie są kryteria pierwszeństwa i kiedy zostaną zastosowane?

Kryteria pierwszeństwa zostaną zastosowane w sytuacji, gdy liczba zainteresowanych najmem mieszkania w danej lokalizacji będzie wyższa niż liczba budowanych mieszkań. Kryteria te będą ustalane dla każdej inwestycji odrębnie w ogłoszeniu o przetargu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przestrzennych oraz specyfiki lokalizacji, po zasięgnięciu opinii gminy na temat lokalnej sytuacji mieszkaniowej.

W jaki sposób można ubiegać się o mieszkanie w ramach SIM?

W pierwszej kolejności nabory mieszkańców będą prowadzone przez gminy, na terenie których są realizowane inwestycje. Informacja o naborze będą zamieszczone na stronie www SIM-u, stronach www gmin, w lokalnych mediach oraz na portalach społecznościowych.

Na jaki czas zawierane są umowy najmu w ramach SIM?

Umowa najmu z opcją dojścia do własności jest zawierana na czas 30 lat od dnia zawarcia pierwszej umowy najmu dla danej inwestycji mieszkaniowej z możliwością przeniesienia własności na najemcę najwcześniej po upływie 15 lat. Minimalny okres umowy wynosi 5 lat.

Jaka będzie wysokość czynszu mieszkań powstałych w ramach SIM?

Wysokość czynszu lokali mieszkalnych powstałych w ramach SIM reguluje Art.28 Ustawy
z dnia 26 października 1995 r o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.
Czynsz nie może przekraczać 5% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, ustalonej na podstawie obwieszczenia Wojewody Łódzkiego.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego nr 22/2022 z dnia 30 września ustala na IV kwartał
2022 r. i na I kwartał 2023 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m
2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w wysokości 4470 zł/ m2 .

4470 zł X 5% = 223,3 :12 = 18,625 zł.

Po jakim czasie będzie możliwość nabycia własności mieszkania?

Najemca może stać się właścicielem mieszkania nie wcześniej niż po terminie zakończenia spłaty zobowiązań wobec jednostki finansującej (BGK).

Czy wniesienie partycypacji (uczestniczenie w kosztach budowy) jest konieczne? 

Podobnie, jak w przypadku TBS-ów, lokator zobligowany będzie do wniesienia partycypacji
w kwocie pokrywającej do 30% kosztów budowy lokalu. Spełnia ona dwie funkcje. Po pierwsze 
pozwala obniżyć wartość zaciąganego kredytu na budowę mieszkań, a co za tym idzie – zmniejszenie stawki czynszu. Po drugie umożliwia najemcom dojście do własności.

Na kiedy planowane jest zakończenie inwestycji i oddanie mieszkań do użytku?

Przyjęty harmonogram realizacji zadania przewiduje zakończenie budowy i oddanie lokali mieszkalnych do użytku w drugiej połowie 2025 roku.