Komu przysługuje Dodatek węglowy?

Dodatek węglowy w kwocie 3000 zł przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca, który po tej dacie zgłosił jedno z powyższych źródeł ciepła będzie mógł ubiegać się o dodatek węglowy tylko wtedy, gdy wpis ten lub zgłoszenie dokonane było po raz pierwszy. Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku dofinansowanie otrzymają gospodarstwa domowe w myśl zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres”. Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

 

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wnioski można składać w formie papierowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek elektroniczny należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Do kiedy mogę starać się o dodatek

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania

 

Skąd wezmę druk wniosku?

Druk jest dostępny do pobrania na stronie Internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska ( https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy) oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Druk wniosku do pobrania

film jak wypełnić wniosek załączamy poniżej :

https://youtu.be/IJxqJQEZ2NM

Więcej informacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie pod nr telefonu 34/ 311 10 13 lub e-mail: mgops@pajeczno.pl oraz na Stronie Internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.