ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA

z dnia 17 czerwca 2021 r. o wydłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Janki.
Burmistrz Pajęczna zawiadamia, że zgodnie z art.15 zzzzzn ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wstrzymuje bieg terminu rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Janki o zwołanie zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa wsi Janki, na okres 30 dni, co nie wyklucza możliwości rozpatrzenia go przed upływem wskazanego terminu zawiadomienia.

Burmistrz Pajęczna
/-/ Piotr Mielczarek

 

Pouczenie:
z art.15 zzzzzn w/w ustawy
1. W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym zawiadamia strony.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez umieszczenie go przez organ administracji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie.