Zakończenie realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno”

Dobiega końca realizacja projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno” realizowanego przez Gminę, w partnerstwie z Powiatem Pajęczańskim. Projekt realizowano – w odniesieniu do prac budowlanych – w latach 2020-2022. W wyniku jego realizacji, w budynkach mieszkalnych w Gminie Pajęczno zainstalowano 304 instalacje fotowoltaiczne, 163 kolektory słoneczne i 46 kotłów c.o. na biomasę. Realizacja projektu doprowadzi do redukcji emisji CO2 w wysokości 1867,58 ton równoważnika CO2/rocznie. Będzie to możliwe dzięki zastąpieniu energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych energią pochodzącą z wybudowanych odnawialnych źródeł energii. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wyniesie 1,70 MWt, a energii elektrycznej 1,38 MWe.

Poza budynkami mieszkalnymi, instalacje fotowoltaiczne zainstalowano także na 3 budynkach użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie:

  • Powiatowa Pływalnia w Pajęcznie – ul. Sienkiewicza 5
  • Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie – ul. Sienkiewicza 5
  • Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pajęcznie – ul. Wiśniowa 34/38

Dofinansowanie przedmiotowego projektu o wartości 6 963 874,98 zł uzyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii.