Tryb postępowania przy odbiorze i utylizacji azbestu

Tryb postępowania przy wykupie mieszkania z zasobów komunalnych:

1.Podanie wnioskodawcy o sprzedaż lokalu
2.Oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu na terenie kraju
3.Przedłożenie kserokopii umowy najmu
4.Przedłożenie kserokopii dowodu wpłaty za wykonanie operatu szacunkowego
5.Informacja Burmistrza o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży (21 dni)
6.Spisanie protokołu uzgodnień
7.Uiszczenie należności wg kwot zamieszczonych w protokole uzgodnień
8.Spisanie aktu notarialnego
9.Termin załatwienia sprawy do 90 dni.

 

Tryb postępowania przy wykupie gruntu:

1.Podanie o wykup ze wskazaniem:
– nr ewidencyjny
– położenie
– powierzchnia
2.Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o przeznaczeniu gruntu do sprzedaży
3.Sporządzenie operatu szacunkowego
4.Ogłoszenie w wykazie nieruchomości o sprzedaży (21 dni)
5.Ogłoszenie o terminie przetargu
6.Przetarg
7.Uiszczenie należności w terminie 7 dni od przetargu
8.Spisanie aktu notarialnego
9.Termin załatwienia sprawy do 180 dni.

 

Tryb postępowania przy nadaniu numeru dla nieruchomości: – tutaj

 

Tryb postępowania przy wydaniu decyzji na wycinkę drzew na terenie nieruchomości – tutaj

 

Tryb postępowania przy wydaniu pozwolenia na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego:

1.Złożenie podania o wyrażenie zgody
2.Uzyskanie w Miejskim Zakładzie Komunalnym technicznych warunków wykonania przyłącza
3.Uiszczenie opłaty adiacenckiej
4.Wydanie zezwolenia na wykonanie przyłącza
5.Termin załatwienia sprawy do 14 dni.

Tryb postępowania przy rozgraniczeniu nieruchomości – tutaj

 

SKŁADANIE DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMIESYJNOŚCI BUDYNKÓW

Informujemy, że od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku jest  zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Termin na złożenie deklaracji:

  • 12 miesięcy – licząc  od dnia  01 lipca 2021 roku – na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy budynków już istniejących,
  • 14 dni na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy obiektów nowo powstałych
  • – termin 14 dniowy obowiązuje również wszystkie te osoby, które dokonają wymiany kotła po dniu 01 lipca 2021 roku – licząc od dnia  uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną poprzez aplikacje na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ – w tym przypadku wymagane jest posiadanie do logowania profilu zaufanego lub e-dowodu.

Właściciel/współwłaściciel budynku może również złożyć deklarację w formie  papierowej.                          Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno – PUNKT INFORMACYJNY

 Druki Formularza A i Formularza B można pobrać również tutaj:

Formularz A Deklaracji wypełnić należy dla  budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, budynek zbiorowego zamieszkania, lokal zbiorowego zamieszkania.

Formularz B deklaracji  – wypełnić należy dla każdego lokalu zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne wyposażonego we własne źródło ciepła (np. lokal gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny lokal niemieszkalny) oraz dla każdego odrębnego budynku o funkcjach niemieszkalnych wyposażonego w źródło ciepła (np. budynek gospodarczy, produkcyjny, usługowy, handlowy, garaż lub inny budynek niemieszkalny

 

Deklarację składa się tylko raz, prosimy o staranne wypełnianie deklaracji w sposób czytelny.

Upoważnienie pracownicy Urzędu Miejskiego w Pajęcznie dokonają na podstawie złożonej deklaracji wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje takie jak:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

Uwaga! klasę kotła należy odczytać z tabliczki znamionowej na nim zamontowanej.

  1. Wypełniający deklaracje może podać również numer telefonu właściciela lub zarządcy lub adres e-mail (opcjonalnie).

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej ogólnopolskiej  bazy danych, na podstawie której każda gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem.

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

Dzięki pozyskaniu danych do CEEB, dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 

 Zgodnie z  art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Przepisy sankcyjne uwzględniają jednak instytucję czynnego żalu, oznacza to iż złożenie deklaracji po terminie, jednak przed powzięciem wiadomości o tym fakcie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie skutkuje wymierzeniem kary.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

W Urzędzie Miejskim w Pajęcznie sprawami dotyczącymi przekazania danych do Centralnej Ewidencji Emisji Budynków zajmuje się Referat Nadzoru Komunalnego , Rolnictwa i Ochrony Środowiska i  Rolnictwa tel. 34 3111 523 wew. 221 lub 222.