Tryb postępowania przy odbiorze i utylizacji azbestu

Tryb postępowania przy wykupie mieszkania z zasobów komunalnych:

1.Podanie wnioskodawcy o sprzedaż lokalu
2.Oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu na terenie kraju
3.Przedłożenie kserokopii umowy najmu
4.Przedłożenie kserokopii dowodu wpłaty za wykonanie operatu szacunkowego
5.Informacja Burmistrza o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży (21 dni)
6.Spisanie protokołu uzgodnień
7.Uiszczenie należności wg kwot zamieszczonych w protokole uzgodnień
8.Spisanie aktu notarialnego
9.Termin załatwienia sprawy do 90 dni.

 

Tryb postępowania przy wykupie gruntu:

1.Podanie o wykup ze wskazaniem:
– nr ewidencyjny
– położenie
– powierzchnia
2.Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o przeznaczeniu gruntu do sprzedaży
3.Sporządzenie operatu szacunkowego
4.Ogłoszenie w wykazie nieruchomości o sprzedaży (21 dni)
5.Ogłoszenie o terminie przetargu
6.Przetarg
7.Uiszczenie należności w terminie 7 dni od przetargu
8.Spisanie aktu notarialnego
9.Termin załatwienia sprawy do 180 dni.

 

Tryb postępowania przy nadaniu numeru dla nieruchomości: – tutaj

 

Tryb postępowania przy wydaniu decyzji na wycinkę drzew na terenie nieruchomości – tutaj

 

Tryb postępowania przy wydaniu pozwolenia na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego:

1.Złożenie podania o wyrażenie zgody
2.Uzyskanie w Miejskim Zakładzie Komunalnym technicznych warunków wykonania przyłącza
3.Uiszczenie opłaty adiacenckiej
4.Wydanie zezwolenia na wykonanie przyłącza
5.Termin załatwienia sprawy do 14 dni.

Tryb postępowania przy rozgraniczeniu nieruchomości – tutaj

 

Szczegółowe informacje można uzyskać
w pokoju nr 103 (parter).