Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi w dniu 08 kwietnia 2002 rok działając na postawie art. 30 ust. 1 pkt. 1, w zw. z art. 31 ust. 1 pkt. 1i2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej złożyła wniosek o przeprowadzenie postępowania regulacyjnego i przeniesienie na jej rzecz prawa własności przejętej przez Skarb Państwa, a obecnie będącej własnością jednostki samorządowej – Gminy Pajęczno nieruchomości przy ul.  Zdrojowej o powierzchni 0, 10000 ha. ( obecnie grunt na którym znajduje się budynek Kina Świteź w Pajęcznie ).

Postępowanie przez Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich trwało ponad 20 lat i zakończyło się w czerwcu 2022 roku.

Komisja Regulacyjna do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich, działająca na postawie Ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu w dni 12 kwietnia 2022 roku w Warszawie na rozprawie prowadzonej z wniosku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi przy udziale Wojewody Łódzkiego, Starosty Pajęczańskiego , Starosty Łódzki Wschodni, Burmistrza Gminy Pajęczno o przeniesienie własności nieruchomości w Pajęcznie przy ul. Zdrojowej, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 1, w zw. z art. 31 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej  orzekła, iż :

  1. Przenosi na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi ½ udziału w prawie własności nieruchomości w postaci działki (…) w gminie Andrespol, powiat łódzki – wschodni, woj. Łódzkie, będącą własnością Skarbu Państwa,
  2. Przenosi na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi udział wynoszący 1/5 w prawie własności nieruchomości w Rąbieniu, gmina Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski woj. Łódzkie,
  3. Przyznaje od Skarbu Państwa – Wojewody Łódzkiego na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi odszkodowanie w kwocie 136 556, 30 zł

za nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,1000 ha położoną w Pajęcznie przy ul. Zdrojowej, na której posadowiona była w dniu 1 września 1939 synagoga, będąca własnością Gminy Żydowskiej w Pajęcznie.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu orzeczenia, przeprowadzenie regulacji poprzez przeniesienie całości lub części nieruchomości objętej żądaniem wniosku nie było możliwe wobec wykorzystywania tej nieruchomości przez jednostkę samorządową na cele społeczne i kulturalne, adaptację tego obiektu na kino, salę wystawową, widowiskową, przeprowadzone liczne remonty i modernizacje. Obiekt ten jest jedynym o takim charakterze w całym mieście.

Wobec braku możliwości przeniesienia prawa własności objętej żądaniem wniosku, preferowanym przez ustawodawcę sposobem regulacji jest przeniesienie na wnioskodawcę własności nieruchomości zamiennej lub/i wypłata odszkodowania, Komisja Regulacyjna na podst. art. 31 ust. 1 pkt. 2 i 3, przyjęła takie rozwiązanie, uznając że wystąpiły trudne do przezwyciężenia przeszkody do przeniesienia własności nieruchomości.

Z wyżej wskazanego orzeczenia wynika, iż zawarte w nim rozstrzygnięcie zaspakaja całkowicie roszczenia Gminy Wyznaniowej Żydowskiej   w Łodzi w postępowaniu regulacyjnym w sprawie nieruchomości w Pajęcznie, prowadzone pod sygnaturą W.KŻ-I-1211/02 z uwzględnieniem orzeczenia kończącego postępowanie regulacyjne pod sygnaturą akt W.KŻ-I-517/00/839/01.

28 czerwca 2022 roku orzeczenie  stało się prawomocne i podlega wykonaniu.

W związku z powyższym Gmina Pajęczno nadal pozostaje właścicielem działki, na której obecnie mieści się Kino Świteź.

Dotychczas, zważając na toczące się postępowanie przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Gmina Pajęczno nie inwestowała i nie ponosiła większych  nakładów na remont i modernizację budynku Kina Świteź w Pajęcznie. Wydane  orzeczenie pozwala na zmianę tej sytuacji, podejmowanie działań umożliwiających prace inwestycyjne, poszukiwanie źródeł finansowania, by przywrócić życie kulturalne w tym zasłużonym dla miasta obiekcie.