Ogłoszenia o naborze partnera do projektu

Gmina Pajęczno na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027

ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach  FELD 08.07 Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Miasta i Gminy Pajęczno.

Okres realizacji projektu: od 12 do 24 miesięcy. Rozpoczęcie projektu jest planowane pomiędzy 06.2024 a 12.2024 w zależności od terminu zakończenia procesu oceny projektów.

Wymagania wobec partnera/ów:

 1. Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, z wyłączeniem:
 2. a) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 3. b) podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
 4. c) podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 5. d) podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).
 6. Partner ma doświadczenie min. 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, mających na celu kształtowanie i rozwój u uczniów kompetencji kluczowych społecznych i uniwersalnych, kreatywnych, przedsiębiorczych, uniwersalnych, przekrojowych, kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych, cyfrowych, rozwoju uzdolnień przy wykorzystaniu procesie dydaktycznym e-podręczników.
 7. Partner ma doświadczenie min. 2 letnie w doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych społecznych i uniwersalnych oraz wykorzystania w procesie dydaktycznym e-podręczników.

Zadanie dla Partnera:

 1. Aktywny udział w opracowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Liderem.
 2. W ramach projektu: przeszkolenie wskazanych nauczycieli ze szkół podstawowych dla których Lider jest organem prowadzącym, w zakresie innowacyjnych metod edukacyjnych.
 3. Dostarczenie do wskazanych szkół podstawowych materiałów dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć mających na celu kształtowanie i rozwój u uczniów kompetencji kluczowych społecznych i uniwersalnych, kreatywnych, przedsiębiorczych, uniwersalnych, przekrojowych, kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych, cyfrowych, rozwoju uzdolnień przy wykorzystaniu procesie dydaktycznym e-podręczników
 4. Właściwa promocja projektu.
 5. Zarządzanie projektem i rozliczanie projektu przy współudziale Lidera.
 6. Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.
 7. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:

 1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
 2. Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej .
 3. Opis dotychczasowych doświadczeń w realizacji działań oświatowych przy wykorzystaniu procesie dydaktycznym e-podręczników
 4. Informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektu: organizacyjnego, technicznego, kadrowego.

Z ofertą należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.
 2. Oświadczenie, iż Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

– art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych,

– art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 1. Oświadczenie, że w stosunku do Partnera nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835) oraz że w stosunku Partnera nie obowiązują zakazy określone w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do 07.12.2023r. w formie papierowej na adres w formie papierowej na adres Urząd Miejski w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno lub elektronicznej (forma zapisu plików pdf) na adres mailowy: um@pajeczno.pl