Na podstawie Decyzji nr PO.RET.070.476.2.2018.KS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu informujemy, że na okres od dnia 17.07.2019 r. do dnia 16.07.2020 r. na terenie gminy Pajęczno obowiązuje niniejsza taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków :
Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz określa warunki ich stosowania.
Podstawa prawna opracowania taryfy:

a) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j.: U. z 2017 r.  poz. 328, z późniejszymi zmianami),

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. poz. 472) zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług świadczonych przez MZK w Pajęcznie w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 22 Ustawy taryfa obejmuje również cenę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych na terenie gminy Pajęczno.
Rodzaj i struktura taryfy
Za dostarczoną wodę stosuje się taryfę niejednolitą( dwie grupy odbiorców ) dwuczłonową składającą się:

  1. z ceny za m3 wody na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
  2. ze stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę wyrażonej w zł/m-c.

Za odprowadzenie ścieków stosuje się taryfę niejednolitą ( dwie grupy odbiorców ) dwuczłonową składającą się:

  1. ceny wyrażone są w zł/m3, za ilość dostarczonych ścieków ustalonych na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody.
  2. ze stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę wyrażonej w zł/m-c.

Taryfowe grupy odbiorców
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono:
1 grupa – indywidualne gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki budżetowe gminy i miasta, budynki administracyjne starostwa powiatowego, pływalnię, instytucje nauki i kultury, ośrodki sportowe, rolnicy indywidualni i rodzinne ogrody działkowe.
2 grupa – pozostali odbiorcy.

Wysokość cen i stawek  opłat abonamentowych za zbiorowe dostarczanie wody

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc
netto brutto* netto brutto*
0 1 2 3 4 5
 

1

Grupa W1

Gospodarstwa domowe

 

 

2,90

 

3,13

 

3,60

 

3,89

 

2

Grupa W2

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia        w wodę

 

3,05

 

3,29

 

3,60

 

3,89

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/miesiąc
netto brutto* netto brutto*
0 1 2 3 4 5
 

1

Grupa W1

Gospodarstwa domowe

 

4,48 4,84 1,40 1,51
 

2

Grupa W2

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania        ścieków

6,96 7,52 1,40 1,51

Dyrektor
MZK w Pajęcznie