Ogłoszenie Burmistrza Pajęczna

o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Pajęczno ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować
o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone
na pokrycie wydatków związanych
z udzieleniem przez Gminę dotacji
, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Pajęczno, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowanie w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

 1. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytku.

 2. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:
 1. wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Pajęcznie;

 2. do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia;

 3. wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:

  1. do 150 000 złotych,

  2. do 500 000 złotych,

  3. do 3 500 000 złotych.

 4. Wypełnione formularze zgłoszenia składa się:

a) listownie na adres: Urząd Miejski w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno, z adnotacją na kopercie ,,Dotacja zabytki Polski Ład”,

b) osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno,

c) w formie skanu za pomocą poczty e-mail na adres: um@pajeczno.pl lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 1. Formularze zgłoszeniowe składa się w terminie od 17 stycznia 2023 r do dnia 24.01.2023 r. do godz. 15:00.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie (Punkt Obsługi Interesanta) lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Miejskiego w Pajęcznie drogą pocztową.

 1. Wniosek powinna być wypełniona czytelnym pismem lub na komputerze.

 2. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

 3. Do wniosku należy dołączyć:  

Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 1. Zasady wyboru wniosków

 1. Wyboru wniosków dokonuje Komisja powołana prze Burmistrza Pajęczna uwzględniając:

 1. dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

 2. rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, ranga zabytkowo-artystyczna obiektu,

 3. znaczenie prac dla stanu zabytku,

 4. pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,

 5. pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,

 6. inwestycja posiada sporządzoną dokumentację projektową,

 7. inwestycja posiada sporządzony kosztorys.

 1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. Burmistrz Pajęczna może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Warunki podpisania umowy o dotację

   1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Pajęczno.

   2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

   3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Pajęczno.

 1. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację .

 2. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do poniesienia wkładu własnego w ramach zadania, który wynosi 2% całkowitych wydatków objętych promesą wstępną oraz wszelkich innych wydatków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z wymogami programu.

 1. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 24.01.2023r. nie będą rozpatrywane.
 2. Rządowy Program Odbudowy Zabytków nie jest powiązany z gminnym programem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Pajęczno niestanowiących własności Gminy i Miasta Pajęczno, realizowanym na podstawie Uchwały nr 208/XXVI/09 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 09 czerwca 2009 roku.

 3. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 

Wzór zgłoszenia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do pobrania