OGŁOSZENIE z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Burmistrz Pajęczna ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku

Działając na podstawie Uchwały Nr 55/VIII/11 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Pajęczno, Burmistrz Pajęczna ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 r.

I. Rodzaj zadania.
Wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w ramach współzawodnictwa sportowego grupy seniorów i grup młodzieżowych.

II.    Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Pajęczno na realizacje zadania:
Na realizację wymienionego zadania w pkt. I przewidziano w 2019 r. dotację w  wysokości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

III.    Zasady przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadań.
Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa uchwała Nr 55/VIII/11 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Pajęczno.

IV.    Termin i warunki realizacji zadania.

1.    Zadanie powinno być zrealizowane w 2019 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań zostaną określone w zawartych umowach.
2.    Zadania powinny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

V.    Warunki i termin składania wniosków.

1.    Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają wnioski stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55/VIII/11 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie i Mieście Pajęczno do Sekretariatu Urzędu Miejskiego Pajęczno ul. Parkowa 8/12 . Wniosek powinien być złożony na piśmie  oraz opatrzony nazwą i adresem oferenta wraz z określeniem  zadania.
Termin składania wniosków mija 17 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00.
2.    Do wniosku, o którym mowa w pkt. V.1,  należy dołączyć (potwierdzone za zgodność z oryginałem):

1)aktualne upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy;

2)oświadczenie, że Wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku;

3)kserokopię licencji klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach lub zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;

4)kserokopię licencji trenera (-ów) lub instruktora (-ów) uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu odpowiedniego polskiego związku sportowego;

5)kserokopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawionego najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosku;

6)odpis aktualnego statutu klubu sportowego;

7)informację na temat aktualnego stanu finansów Wnioskodawcy (na dzień składania wniosku), w tym należności i zobowiązań.

 1. Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie (pok. 302A)  , lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.
  4.    Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. V.1 pozostają bez rozpatrzenia.
  5.    Wnioski nie zawierające danych i załączników określonych w pkt. V. 2 zostaną zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie do dnia poprzedzającego termin posiedzenia Komisji.
  6.    Wnioski nie uzupełnione do dnia poprzedzającego termin posiedzenia Komisji  pozostają bez rozpatrzenia.VI.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
  1.    Wybór wniosków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
  2.    Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez komisję powołaną Zarządzeniem przez Burmistrza Pajęczna.
  3.    Przy ocenie wniosków komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
 • oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
 • wysokość środków w budżecie gminy przeznaczonych na dotację dla klubów sportowych;
 • przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu przedsięwzięcia i planowanych efektów.

VII.    Postanowienia końcowe.
1.    Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
2. W trakcie realizacji zadania, Burmistrz Pajęczna ma prawo do kontroli realizacji zadania w następującym zakresie:

1)wykonania zadania zgodnie z umową;

2)prawidłowości wydatkowania otrzymanych środków publicznych;

3)prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
3 Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i merytorycznemu na podstawie:

1)opisu realizacji zadania;

2)sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu i rozliczenia i rozliczenia przyznanej dotacji, sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)dowodów księgowych dokumentujących wykonanie zadania.

 1. Wyniki naboru przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pajęcznie oraz na stronie internetowej.
  4.    Organizator naboru wniosków zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu, prawo do odwołania naboru bez podania przyczyn.

 

 

Burmistrz Pajęczna
Piotr Mielczarek

Pajęczno, dnia 2 kwietnia 2019 roku

Uchwała Rady Miejskiej nr 55/VIII/11 wraz z załącznikami – wzorem wniosku i sprawozdania – TUTAJ