Liczba rachmistrzów spisowych dla terenu Gminy Pajęczno, według danych Wojewódzkiego Biura Spisowego w Łodzi, wynosi 3.

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM
NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

BURMISTRZ PAJĘCZNA
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

BURMISTRZ PAJĘCZNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Pajęczno.

I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1. być osobą pełnoletnią,
2. zamieszkiwać na terenie danej gminy,
3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Kandydat na rachmistrza terenowego ( ważne informacje dla osób składających oferty):

1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
2) ankieter statystyczny będący rachmistrzem terenowym realizuje wywiady bezpośrednie na dostarczonym urządzeniu mobilnym (tablet).
3) do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
a) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od
aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
b) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań,
opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;
c) przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej,
np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

4) wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu ( własne urządzenie z dostępem do Internetu) . Szkolenia będą obejmowały część teoretyczną (metodologia, organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych osobowych i popularyzacja) oraz część praktyczną w formie warsztatów, polegającą na pracy w programach do zbierania danych.

5) egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za
pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie
może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

6) kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas
egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów
będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje
kolejność zgłoszenia kandydata.
7) kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego.
8) jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest
podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

III. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail (zał. 1);
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
3. Informacja dotycząca RODO (zał. 3).

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pajęcznie , w kopercie z napisem

„Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.”

w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego .

Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 , 98-330 Pajęczno

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pani Ewa Gałecka – Koordynator Gminnego Biura Spisowego w Pajęcznie, tel. 34/ 3111212 wew. 225

Wyciąg z instrukcji organizacyjnej do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.