W związku z ustawą z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz U z 2012r., poz.1548 ) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że z dniem 01 stycznia 2013r. weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych ( tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012r. ) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r.( art. 11 ust.1 w/w ustawy ).
Po upływie tego terminu zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.

W związku z tym istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku wraz z dokumentami o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanego świadczenia wprowadził nowe zasady dotyczące ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz nowego świadczenia w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego :

1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
– matce albo ojcu,
– opiekunowi faktycznemu dziecka,
– osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności :
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
– rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich,
są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie
lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– nie ma osób, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych
(opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną)
lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
– nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
– w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 01 lipca 2013r. przysługuje w wysokości 800,00 zł. miesięcznie.

Od 1 stycznia 2015r będzie przysługiwało w wyskości 1.200,00 zł miesięcznie. 
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane będzie na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inną pracą zarobkową.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli :
– osoba sprawująca opiekę:
> ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
> ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
– osoba wymagająca opieki
> pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
> została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej
z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
– na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
– członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
– na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
– na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia
na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku wątpliwości, co do świadczonej opieki może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy.
Wymagane dokumenty :
– wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
– orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o nie korzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
– inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego

2) specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz U z 2012r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł. W przypadku, gdy łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (77,00 zł) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż na okres zasiłkowy (okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października)
Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania.
Rodzinny wywiad środowiskowy będzie aktualizowany po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca przyznanego specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostało więcej niż 3 miesiące.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrudnieniem ani inną pracą zarobkową.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli :
– osoba sprawująca opiekę:
> ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego,
renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
> podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
( rolnik powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych podlega takiemu obowiązkowi z mocy ustawy w KRUS )
> ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
> legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
– na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
– członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
– na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
– na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia
na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wymagane dokumenty :
– wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę,
/ takie jak do zasiłku rodzinnego /
– dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby wymagającej opieki,
/ takie jak do zasiłku rodzinnego /
– orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia
w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki
albo oświadczenie o nie korzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki
nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę,
w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
– inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa
do specjalnego zasiłku opiekuńczego

——————————————————————————————————————————————-
W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.
——————————————————————————————————————————————-

 

 

W razie wątpliwości, dalsze informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno w godz. od 7:30 do 15:30 pokój świadczeń rodzinnych lub pod nr telefonu (34) 311-10-13.
W tym samym miejscu można pobrać formularz wniosku oraz złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.