Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że można składać wnioski na przyznanie środków finansowych w formie zasiłku celowego, który jest przeznaczony dla osób poszkodowanych wskutek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych.

         Pomoc w formie zasiłku celowego adresowana jest tylko do osób i rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Środki winny być wypłacane w formie zasiłku celowego na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznejPomoc ta nie jest adresowana dla poszkodowanych, którzy ponieśli straty na przykład w gospodarstwach rolniczych, budynkach gospodarczych, garażach, zniszczeniu uległ samochód bądź sprzęt gospodarczy.

Podstawą do określenia wielkości przyznanej pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej. Zgodnie z art. 106 ustawy o pomocy społecznej, przyznanie świadczenia – zasiłku celowego osobie albo rodzinie, które poniosły starty w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – następuje w formie decyzji administracyjnej. Ponadto zwracamy uwagę, że w uzasadnieniu wydawanych decyzji należy podkreślić, iż jest to pomoc jednorazowa, udzielana w wyniku wystąpienia zdarzenia.

Zasiłek, o którym mowa, przeznaczony jest na pierwszą pomoc, tj. bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia, a nie po kilku tygodniach czy miesiącach, i jest przeznaczony w szczególności na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz dokonanie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Ponownie należy podkreślić, iż zasiłków tych nie można traktować jako form odszkodowania czy refundacji za straty poniesione w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Kryteria oraz wysokość środków finansowych o które można się ubiegać :

1. Zalana piwnica – bez wyposażenia do 500 PLN

2. Zalana piwnica z wyposażeniem, suteryny (instalacje, piec co, hydrofory, sprzęt gospodarstwa domowego) do 2000PLN

3. Częśc mieszkalna zalana do 1m- 3000 PLN

4 Część mieszkalna zalana powyżej 1m-4000 PLN

5 Brak możliwości zamieszkania- 6000 PLN (brak dachu nad głową, ewakuacjia, zalana co najmniej 1 kondygnacja)

6. Głebinowe studnie wody pitnej uszkodzone w wyniku osuwisk – do 1000 PLN w przypadku, gdy jest to jedyne źródło wody pitnej.

 

Mammografia

 

Centrum Medyczne Św. Jerzego 
Z A P R A S Z A   M I E S Z K A N K I
 
M I A S T A  I  G M I N Y   
P A J Ę C Z N O
 
 
NA BADANIA PROFILAKTYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ 
 
M A M M O G R A F I A
                 
bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat ( roczniki od 1941 do 1960 )
 
które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w roku 2009 ( w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy.
Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania.
Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym
w dniu 8 czerwca 2010 r(WTOREK)
przy Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 8/12 w Pajęcznie
w godzinach: 8:15 – 13:00 i 14:00 – 19:00
 
 
Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) od dnia 7 maja 2010 r.
W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 pod numerem: (61) 844 27 27
lub w siedzibie MGOPS w Pajęcznie (pok. 109) w godz. od 8:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu : (34) 311 10 13.
 
 
Dla pań, powyżej 35 roku życia, nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych, koszt mammografii wynosi – 80 zł. Do badań płatnych niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty (ginekolog, onkolog).
 
 
 
 
 
 
 
Badania prowadzi: Centrum Medyczne Św. Jerzego

      60-476 Poznań ul. Jasielska 14   www.centrumswjerzy.pl


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że można składać wnioski na przyznanie środków finansowych w formie zasiłku celowego, który jest przeznaczony dla osób poszkodowanych wskutek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że można składać wnioski na przyznanie środków finansowych w formie zasiłku celowego, który jest przeznaczony dla osób poszkodowanych wskutek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych.