Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa będą wydawane w Kinie Świteź w Pajęcznie  w godzinach od 15:00 do 17:00 w wtorek (28-05-2019r) oraz od 09:00 do 17:00 w środę i czwartek (29/30-05-2019r). 

 


 

Informacja

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie informuje, iż jest realizatorem programu “Aktywny Samorząd” w 2019 roku. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie, barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie ( ul. 1 Maja 13/15, tel. 34 311 10 56) lub na stronie internetowej : www.pajeczno.pcpr.pl w zakładce Aktywny Samorząd.

 

Więcej informacji zamieszczono na stronach internetowych :

www.pajeczno.pcpr.pl    i    www.pfron.org.pl

 

 


 

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że ruszył nabór wniosków dla osób chcących skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu pomocy dla najbardziej potrzebujących. Wnioski oraz informacje o programie udzielają pracownicy MGOPS w Pajęcznie pok. 105 lub tel. 34 311 10 13.

 

 


Na wakacje z Muszkieterami!

Na wakacyjny wypoczynek pojadą dzieci z terenu naszej Gminy, które spędzą niezapomniany czas w gronie rówieśników. Wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Celem akcji jest zorganizowanie kolonii dla dzieci, które ze względu na swoją sytuację rodzinną lub materialną nie miałyby możliwości wyjazdu na wakacje poza miejsce swojego zamieszkania. Wyjazd jest nagrodą za dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Motywem przewodnim kolonii będzie „Wakacyjna Akademia Talentów”. W trakcie atrakcyjnych gier i zabaw dzieci będą mogły rozwinąć swoje talenty naukowe, artystyczne i sportowe. Wychowawcy zorganizują zabawy cyrkowe, warsztaty aktorskie, wieczór gier planszowych, kolonijny talent show, karaoke i dyskotekę. W programie są również wycieczki autokarowe do Warszawy i zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, Stadionu Narodowego, Pałacu Kultury i Nauki, Starówki oraz wyjazd do aquaparku.
Dotychczas na „Wakacje z Muszkieterami” wyjechało już 2000 dzieci z całej Polski ! Na letnie kolonie wyjedzie łącznie ponad 1000 dzieci z całej Polski. Ambasadorką akcji jest znana i lubiana przez dzieci medalistka olimpijska we florecie –Sylwia Gruchała

 

 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym realizowany w podprogramie 2017.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, że paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa będą wydawane w dniu 30-05-2018r.  w godzinach od 10:00 do 14:30 oraz w dniu 01-06-2018r. w godzinach 10:00 do 14:30.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie, z siedzibą 98-330 Pajęczno, ul. Parkowa 8/12

 2. Kontakt naszym z inspektorem ochrony danych: tel. 502740777 lub e-mail: kontakt@rodo.radomsko.pl

 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze lub świadczenia usług dla zainteresowanych nimi osób, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 • w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO

 1. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi

 2. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

 3. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania

 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

 • podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)

 1. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 4. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych

 5. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania