PROJEKT „ROZWÓJ ZAWODOWY OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie realizuje projekt  pt. Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji .Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Zakres realizowanych szkoleń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie w ramach projektu  ma na celu  podniesienie kompetencji psychospołecznych oraz nabycie nowych kwalifikacji  zawodowych, zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania  zatrudnienia przez osoby korzystające ze stałej  pomocy socjalnej w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie