Informujemy, że Gmina Pajęczno otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno w roku 2020”

Całkowity koszt  zadania  16 667,07 zł.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi  10 694,00 zł. Inwestycja swoim zakresem obejmuje przygotowanie do transportu – zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/

 


 


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019


Informujemy, że Gmina Pajęczno otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pajęczno w roku 2019”  do  kwoty 7 179,00zł.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje przygotowanie do transportu – zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych.

 KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

 

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

 3

 

Czy wiesz, że:

 

  • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

 

  • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu – zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

 

  • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Pomocne linki:

www.plasticeurope.pl

http://misja-emisja.pl/

http://www.niskaemisja.pl/

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

http://powietrze.lodzkie.pl/

 

 

4

 

Dotacja do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców miasta Pajęczna.

Informujemy, że Gmina i Miasto Pajęczno otrzymała  dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na zadanie  „Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Pajęczno”  w kwocie 220.876,00 zł.  Ogólna wartość zadania to 610 661,35zł.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje demontaż, zakup i montaż  fabrycznie nowych urządzeń,
wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, roboty budowlane, wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u.

 

 

Dotacja na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pajęczno.

logo WFOSiGW

29 marca 2017 roku Burmistrz Dariusz Tokarski podpisał umowę z WFOŚiGW w Łodzi na dotację w kwocie 6500,oo zł, która stanowi 50% całości zadania pod nazwą Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pajęczno. Wartość ogólna zadania 13.000,00 zł.

Opracowany przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z Ustronia Plan został uchwalony przez Radę Miejską w Pajęcznie na sesji w dniu 24 marca 2017 roku. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na szczeblu lokalnym.

www.zainwestujwekologie.pl 

Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że Gmina i Miasto Pajęczno otrzymała  dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno w roku 2017”
do  kwoty 18 954,00zł.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje przygotowanie do transportu – zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych.