Burmistrz Pajęczna informuje mieszkańców sołectwa Dylów A – Tuszyn o konsultacjach społecznych w sprawie podziału sołectwa Dylów A – Tuszyn na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Dylów A i sołectwo Tuszyn oraz konsultacjach w sprawie nadania nowo powstałym sołectwom statutów.

Konsultacje społeczne trwają od 7 do 30 października 2020 roku i przeprowadzone są w formie:

1) zebrania opinii i uwag drogą korespondencyjną: tradycyjną lub elektroniczną z wykorzystaniem formularza ankiety dostępnego również w punkcie informacyjnym w holu Urzędu Miejskiego w Pajęcznie lub na stronie BIP w zakładce Konsultacje społeczne;

2) wyłożenia do publicznego wglądu (za pomocą strony internetowej urzędu oraz strony BIP projektów statutów: projektu statutu sołectwa Tuszyn i projektu statutu sołectwa Dylów A.

Wypełnione i podpisane ankiety mieszkańcy sołectwa Dylów A – Tuszyn mogą składać bezpośrednio do skrzynki przed Urzędem Miejskim w Pajęcznie, przesyłać drogą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno lub drogą elektroniczną na adres um@pajeczno.pl.

            Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość osób i podmiotów biorących w nim udział, jeśli zostały przeprowadzone w trybie zgodnym z przepisami uchwały nr 327/XXXIII/18 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 12 września 2018 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Pajęczno.