Aktualne informacje !!!

Z uwagi na trwający stan sytuacji epidemiologicznej podczas odbioru odpadów komunalnych nie będą odbierane odpady w workach ustawionych przy koszach.
Powyższe wynika z troski o bezpieczeństwo pracowników realizujących odbiór odpadów.
Przypominamy, że od miesiąca kwietnia odbiór odpadów z pojemników na zmieszane komunalne i z pojemników na odpady biodegradowalne będzie dwukrotny.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2020

ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH WIELKOGABARYTOWYCH WIOSNA 2020

 

 

 

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PAJĘCZNO

Informujemy, że od 01 stycznia 2020  roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych Gminy Pajęczno.

Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez  Wykonawcę  wyłonionego  w  przetargu  przez  Gminę  Pajęczno.  Ma to związek z Uchwałą Nr 91/XI/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6073).

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty  indywidualnej     umowy    z    przedsiębiorcą    prowadzącym   działalność  w  zakresie  odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Burmistrz Pajęczna.

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie www.pajeczno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie – Rejestr Działalności Regulowanej oraz w zakładce Gospodarka Odpadami .

Aktualny Rejestr Działalności Regulowanej

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno oraz ustawy  z  dnia  13   września    1996    roku   o    utrzymaniu   czystości   i   porządku   w   gminach  (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. ) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą::

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
  oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • zbieranie powstałych odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi
  w regulaminie;
 • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
  w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Informujemy, że wypełnienie obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych może podlegać kontroli.

Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów  komunalnych,  są  zobowiązani na wezwanie Burmistrza do okazania umów korzystania z usług przedsiębiorcy odbierającego odpady i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wprowadzona w roku  bieżącym zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła konieczność wprowadzenia takich zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego też odbiór odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie przez Gminę Pajęczno prowadzony tylko do końca bieżącego roku.

Z tytułu świadczonej usługi za miesiące listopad i grudzień należną opłatę należy uiścić tak jak dotychczas na wskazany na blankiecie wpłat numer rachunku bankowego w terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku.

Każdy wytwórca odpadów w tym przypadku również właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek wypełnienia  obowiązków określonych prawem, co oznacza jak już wspomniano wyżej zawarcie umowy od 1 stycznia 2020  roku  na odbiór odpadów komunalnych i przekazanie do zagospodarowania  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady powyżej określone dotyczą odpadów komunalnych, jednak z uwagi na charakter nieruchomości należy pamiętać również  o tym, że: 

w zakresie odbioru i zagospodarowaniu odpadów związanych z działalnością gospodarczą każdy przedsiębiorca winien stosować się do przepisów odrębnych w tym do zapewnienia rejestracji w BDO – rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.21 ze zm.) prowadzonym przez marszałka województwa łódzkiego, jeżeli profil prowadzonej przez niego działalności wymaga wypełnienia tego obowiązku.

Więcej  szczegółowych informacji pod linkiem : https://bdo.mos.gov.pl/

 


INFORMACJA

Gmina Pajęczno zawarła nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w gminie Pajęczno.

Wykonawcą usługi jest spółka EKO-REGION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Bełchatowie.

Umowa zawarta została na okres od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

W związku z realizacją nowej umowy  na odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych  w kolejnych miesiącach będą realizowane następujące zadania przez Wykonawcę firmę EKO-REGION Sp. z o.o. :

–  dostawienie nowych pojemników na papier- kolor niebieski – pojemnik poj. 120 l i na odpady biodegradowalne – kolor brązowy – poj. 140 l na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe tam gdzie zgłoszona jest segregacja odpadów

– doręczenie harmonogramów odbioru odpadów wraz ulotką informacyjną jakiego rodzaju odpady należy umieszczać w pojemnikach

UWAGA!

Zmiana kolorystyki pojemników – trwa wymiana pojemników na nową kolorystykę. Po dokonanej wymianie – należy przekazywać do odbioru odpady w pojemnikach o następujących kolorach:

– SZKŁO – POJEMNIK ZIELONY

– METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK ŻOŁTY

– PAPIER – POJEMNIK NIEBIESKI

– BIO – POJEMNIK BRĄZOWY

– ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE- POJEMNIK ZIELONY Z POMARAŃCZOWĄ KLAPĄ LUB GRAFITOWĄ

Ponadto przy harmonogramie jest informacja dla mieszkańców o dniu w którym nastąpi oklejenie zgodnie z nowymi zasadami pojemników, które już są w posiadaniu właściciela nieruchomości, należy zastosować się do zaleceń Wykonawcy.

– naklejka SZKŁO – pojemnik zielony zostanie oklejony naklejką szkło i to w tym pojemniku należy obecnie zbierać odpady typu szkło

 

– naklejka METAL i TWORZYWA SZTUCZNE – kosz z żółta klapą-  /docelowo wykonawca zapewni cały   żółty pojemnik /

 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE –  kosz z pomarańczowa klapą pojemnik, który dotychczas był wykorzystywany na szkło będzie obecnie przeznaczony na zmieszane odpady komunalne /docelowo będą to kosze koloru grafitowego/

 

PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓWzobacz

Więcej informacji dotyczących segregacji odpadów dostępnych pod linkiem:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/

 

ILOŚĆ ODBIORÓW

Rodzaj pojemnika Zmieszane komunalne Odpady ulegające biodegradacji Metal i tworzywa sztuczne Szkło papier
TEREN- miasto i gmina M G M G M G M G M G
lipiec 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
sierpień 2 1 2 1 1 1
wrzesień 2 1 2 1 1 1
Październik 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Listopad 1 1 Dopuszczalny odbiór popiołu z tego rodzaju pojemników Dopuszczalny odbiór popiołu z tego rodzaju pojemników 1 1
Grudzień 1 1 Dopuszczalny odbiór popiołu z tego rodzaju pojemników Dopuszczalny odbiór popiołu z tego rodzaju pojemników 1 1

 

UCHWAŁA NR 64/VIII/19  RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE

z dnia 28 CZERWCA 2019  r .w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Nieruchomości zamieszkałe

Miesięczna stawka opłaty od osoby zamieszkującej nieruchomość – segregacji odpadów Miesięczna stawka opłaty od osoby zamieszkującej nieruchomość – Brak segregacji odpadów Miesięczna stawka opłaty gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej pięciu osób
13 złotych 26 złotych 65 złotych

Nieruchomości niezamieszkałe

Miesięczna stawka opłaty od wielkości pojemnika z segregacją Miesięczna stawka opłaty od wielkości pojemnika bez segregacji
Wielkość pojemnika na zmieszane odpady komunalne  

120 l

 

240 l

 

1100 l

 

7000 l

 

120 l

 

240 l

 

1100 l

 

7000 l

Wysokość opłaty

 

28,00

złotych

56,00

złotych

111,00

złotych

740,00

złotych

56,00

złotych

111,00

złotych

222,00

złotych

1480,00

złotych

Uchwała  jest aktem prawa miejscowego obwiązującym w Gminie Pajęczno.

Terminy opłat :

– za miesiące lipiec – sierpień – do 15 września 2019 roku

– za miesiące wrzesień – październik – do 15 listopada 2019 r.

– za miesiące listopada- grudzień – do 15 stycznia 2020 roku

Zawiadomienia dotyczące wysokości nowych opłat są dostarczane do mieszkańców.

 

Pamiętajmy !

Świadomy udział w prawidłowej zbiórce odpadów chroni wspólnie nasze naturalne środowisko, a jak największa ilość odpadów oddana przez Państwa do recyklingu, pozwala wypełnić złożoną przez Państwa deklarację selektywnej zbiórki odpadów i osiągnąć prawidłowy poziom recyklingu w gminie.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu Selektywnego Zbierania Wybranych Frakcji Odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 19), informujemy, iż nowe przepisy wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów u ,, źródła’’ w podziale na pięć frakcji: szkło, papier w tym tektura, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 1 w/w Rozporządzenia, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem ,, Papier’’; frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt. 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem ,,Szkło’’; frakcje odpadów o których mowa w § 3 pkt. 3 i 4, w skład której wchodzą odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonym napisem ,, Metale i tworzywa sztuczne’’; frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt. 5, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem ,, Bio’’.

 

 

UCHWAŁA NR 39/IV/19 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno

Plik do pobrania

 

UCHWAŁA NR 64/VIII/19 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Plik do pobrania

 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Pajęczno

EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach 02 września 2019 r. – 06 września 2019 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy i Miasta Pajęczno odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji (nieruchomości zamieszkałe). Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu:

02 września 2019  r. /poniedziałek/

-Wręczyca, Lipina, Dylów A., Siedlec, Łężce, Dylów Rządowy, Dylów Szlachecki, Niwiska Górne, Niwiska Dolne, Wydrzynów, Tuszyn, Kurzna, Barany.

03 września 2019 r. /wtorek/

-Makowiska, Czerkiesy, Nowe Gajęcice, Stare Gajęcice, Janki, Ładzin, Podładzin, Podmurowaniec,  Patrzyków

04 września 2019 r. /środa/

– Długa, Kilińskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Okólna, Ogrodowa, Parkowa, Południowa, Poprzeczna, Sadowa, Strażacka, Kard. S. Wyszyńskiego, Zdrojowa, Plac Dworcowy.

05 września 2019 r. /czwartek/

– Mickiewicza, Malinowa, Częstochowska, Źródelna, Lipowa, Olszówka, Ściegienna, Brzozowa, Jodłowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kwiatowa, Wspólna, Letnia, Piaskowa, Polna, Północna, Reja, Różana, Słoneczna, Słowackiego, Spacerowa, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Żywiczna, Zagajnikowa, Klonowa, Kochanowskiego.

06 września 2019 r. /piątek/

– Botaniczna, Chopina, Dąbrowskiego, Długosza, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jana Pawła II, Jeżynowa, Józefa Piłsudskiego, Konstytucji, Leszka Czarnego, Makuszyńskiego, Miłosza, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Prusa, Reymonta, Sienkiewicza, Spokojna, Sportowa, Srebrna, I.J.Paderewskiego, Tuwima, Wieluńska, Zielona, Złota, Żeromskiego, Cmentarna, Górna, Leśna, Rekreacyjna, Mała, Majorat, 1 Maja, Osiedlowa, Przedszkolna, Przemysłowa, Sosnowa, Wiśniowa, Armii Krajowej.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

 1. zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki )
 2. zużyte opony (małe do 1250 mm)
 3. złom metalowy
 4. dywany, wykładziny
 5. zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami )
 6. odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.)
 7. baterie i akumulatory

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:

– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła

– odzież

– szkło luzem

– opakowania po farbach i lakierach

– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych

– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione

– odpady, które związane są z działalnością gospodarczą w tym opony o  rozmiarach większych niż 1250 mm

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 635 37 12 wew. 47

Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane. W celu zapewnienia sprawności odbioru odpady winny być posegregowane według ich rodzaju!!!


Terminy – oklejanie pojemników na odpady komunalne zmieszane, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne

„Spółka  ”EKO-REGION” Oddział Pajęczno uprzejmie prosi właścicieli nieruchomości o wystawienie przed posesje pojemników na zmieszane odpady komunalne, szkło oraz odpady suche w celu ich oznakowania naklejką z nazwą odpadów.

Termin 12.08.2019 r.

Miasto Pajęczno – ulice: Wspólna, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Kard. S. Wyszyńskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna, Targowa.

Termin 26.08.2019 r.

Gmina Pajęczno – Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy, Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Dylów Szlachecki.

Uwaga: W przypadku braku numeru nieruchomości prosimy o jej oznakowanie.

Prosimy nie chować pojemników do czasu ich oklejenia. Pozostałe nieruchomości zostaną wyposażone w późniejszym terminie, o którym poinformujemy na stronie spółki.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

 LIPIEC –  GRUDZIEŃ 2019 R.

Kalendarz odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno  na miesiące lipiec -grudzień 2019 roku. Kalendarze  zostaną doręczone mieszkańcom przez pracowników firmy EKO-REGION.

Uwaga! Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe zasady segregacji na cztery frakcje odpadów komunalnych segregowanych: SZKŁO – POJEMNIK ZIELONY, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK ŻÓŁTY  , PAPIER –  POJEMNIK NIEBIESKI  I ODPADY BIODEGRADOWALNE – POJEMNIK BRĄZOWY. Odpady komunalne zmieszane – pojemnik zielony z pomarańczowa klapą w okresie przejściowym, następnie pojemnik koloru grafitowego.

GMINA PAJĘCZNO

W czwarty poniedziałek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy, Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Dylów Szlachecki.

Odbiór w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
Lipiec 22 22 22 22 22
Sierpień 26 26 26
Wrzesień 23 23 23
Październik 28 28 28 28 28
Listopad 25 25 25
Grudzień 23 23 23

 

W czwarty wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Wydrzynów, Dylów A, Dylów Rządowy, Kurzna, Barany, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Siedlec, Łężce.

Odbiór  w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
Lipiec 23 23 23 23 23
Sierpień 27 27 27
Wrzesień 24 24 24
Październik 22 22 22 22 22
Listopad 26 26 26
Grudzień 24 24 24

  

Pojemniki na odpady typu papier i  odpady biodegradowalne będą dostarczone mieszkańcom bez dodatkowych opłat. Również wymiana pojemników na nową kolorystykę będzie nieodpłatna.

 

MIASTO  PAJĘCZNO

W drugi poniedziałek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: Wspólna, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Kard. S. Wyszyńskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna, Targowa.

Odbiór  w godz. 6.00 – 20.00 

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
Lipiec 8 8 8 8,22 8,22
Sierpień 12 12,26 12,26
Wrzesień 9 9,23 9,23
Październik 14 14 14 14,28 14,28
Listopad 9 9 9
Grudzień 9 9 9

 

W drugi wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: 1 Maja,              I.J. Paderewskiego, Rekreacyjna, Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, Konstytucji, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.

Odbiór w godzinach  w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
Lipiec 9 9 9 9,23 9,23
Sierpień 13 13,27 13,27
Wrzesień 10 10,24 10,24
Październik 8 8 8 8,22 8,22
Listopad 12 12 12
Grudzień 10 10 10

Pojemniki na odpady typu papier i  odpady biodegradowalne będą dostarczone mieszkańcom bez dodatkowych opłat. Również wymiana pojemników na nową kolorystykę będzie nieodpłatna.

MIASTO PAJĘCZNO – odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy)

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
Lipiec 8 8 8 8 8
Sierpień 12 12 12
Wrzesień 9 9 9
Październik 14 14 14 14 14
Listopad 9 9 9
Grudzień 9 9 9

 W drugi wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: 1 Maja,             I.J. Paderewskiego, Rekreacyjna, Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, Konstytucji, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.

 Odbiór w godzinach 6.00 – 20.00

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
Lipiec 9 9 9 9 9
Sierpień 13 13 13
Wrzesień 10 10 10
Październik 8 8 8 8 8
Listopad 12 12 12
Grudzień 10 10 10

Pojemniki na odpady typu papier i  odpady biodegradowalne będą dostarczone mieszkańcom bez dodatkowych opłat. Również wymiana pojemników na nową kolorystykę będzie nieodpłatna.

 

 

INFORMUJEMY

Punkt Selektywnego Zabierania Odpadów  Komunalnych  w Dylowie A  dla mieszkańców gminy Pajęczno czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  08:00 do 18:00 i w każdą sobotę miesiąca od 09:00 do 13:00. 

Tel.  34 321 93 52

Do PSZOK mieszkańcy gminy Pajęczno mogą nieodpłatnie przekazywać  odpady podlegające segregacji

 

 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

– Przeterminowane leki o kodzie 20 01 32,

– Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*,  20 01  15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*,

-Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34,

-Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,

-Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,

-Odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17 (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości  określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno – do 5m3 z nieruchomości w danym roku)

-Zużyte opony (o rozmiarach nie większych niż 1250×400) o kodzie 16 01 03,

-Odpady zielone o kodzie 20 02 01,

-Opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07,

-Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,

– Popiół 20 01 99

-Opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01.

 


 


INFORMUJEMY
Punkt Selektywnego Zabierania Odpadów  Komunalnych  w Dylowie A dla mieszkańców gminy Pajęczno czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od  08:00 do 18:00 i w każdą sobotę miesiąca od 09:00 do 13:00
Tel.  34 321 93 52 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:
– Przeterminowane leki
– Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)
– Zużyte baterie i akumulatory
– Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
– Odpady wielkogabarytowe
– Odpady budowlano – rozbiórkowe o kodach z grupy 17 (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości  określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno – do 5m3 z nieruchomości w danym roku)
-Zużyte opony (o rozmiarach nie większych niż 1250×400)
-Odpady zielone
-Opakowania ze szkła
-Opakowania z tworzyw sztucznych
– Popiół
-Opakowania z papieru i tektury o kodzie

 


Komunikat
Apelujemy do mieszkańców, właścicieli nieruchomości od których odbierane są odpady komunalne by odpady takie jak popiół zbierać i przekazywać do odbioru w zielonym pojemniku na odpady komunalne zmieszane (niesegregowane).
Powyższy apel wynika z tego, że  odbiór zgromadzonego i wystawionego do odbioru w foliowych workach popiołu z uwagi na jego ciężar stanowi znaczne utrudnienie przy załadunku do samochodów odbierających odpady przez pracowników firmy wywozowej.
Dlatego też po rozmowach z firmą realizującą odbiór odpadów, ustalono, że począwszy od najbliższego terminu odbioru, popiół zgromadzony w workach ustawionych przy koszach  nie będzie odbierany.
Informujemy, że nadmiar wyselekcjonowanego popiołu właściciel nieruchomości zamieszkałej może w każdej ilości, w dni robocze od godziny 8:00 do 18:00 i w soboty od godziny 9:00 do 13:00 indywidualnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Dylowie A /składowisko odpadów/.
Zwracamy się z prośbą o przekazywanie odpadu popiołu  zgodnie z powyższą informacją.
Odpady zmieszane lekkie zgromadzone w workach będą odbierane tak jak dotychczas.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2019 ROKU

Kalendarz odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno  na rok 2019, który został doręczony mieszkańcom przez pracowników firmy EKO-REGION.

GMINA PAJĘCZNO

W czwarty poniedziałek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy, Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Dylów Szlachecki.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 28 28 28
Luty 25 25
Marzec 25 25
Kwiecień 29 29 29
Maj 27 27
Czerwiec 24 24

W czwarty wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Wydrzynów, Dylów A, Dylów Rządowy, Kurzna, Barany, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Siedlec, Łężce.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 29 26 29
Luty 26 23
Marzec 26 22
Kwiecień 30 26 30
Maj 28 31
Czerwiec 25 28

 MIASTO  PAJĘCZNO

W drugi poniedziałek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: Wspólna, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Kard. S. Wyszyńskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna, Targowa.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 14 14 14
Luty 11 11
Marzec 11 111
Kwiecień 8,29 8 8
Maj 13,27 13
Czerwiec 10,24 10

W drugi wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: 1 Maja,              I.J. Paderewskiego, Rekreacyjna, Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, Konstytucji, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 15 15 15
Luty 12 12
Marzec 12 12
Kwiecień 9,30 9 9
Maj 14,28 14
Czerwiec 11,25 11

MIASTO PAJĘCZNO – odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firmy)

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 14 15 14
Luty 11 12
Marzec 11 12
Kwiecień 8 9 8
Maj 13 14
Czerwiec 10 11

W drugi wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: 1 Maja,             I.J. Paderewskiego, Rekreacyjna, Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, Konstytucji, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 15 15 15
Luty 12 12
Marzec 12 12
Kwiecień 9 9 9
Maj 14 14
Czerwiec 11 11

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  2018

Przedstawiamy uzgodnione z firmą EKO-REGION  kalendarze odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno  na rok 2018, które zostały one doręczone mieszkańcom gminy i miasta przez pracownika firmy EKO-REGION.

GMINA PAJĘCZNO Zgodnie kalendarzem oznaczonym numerem 30 (4 poniedziałek miesiąca) będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości: Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy, Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Murowaniec

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

 

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 29 29 29
Luty 26 26
Marzec 26 26
Kwiecień 30 30 30
Maj 28 28
Czerwiec 25 25
Lipiec 23 23 23
Sierpień 27 27
Wrzesień 24 24
Październik 22 22 22
Listopad 26 26
Grudzień 24 24

 

Zgodnie kalendarzem oznaczonym numerem 31 (4 wtorek miesiąca) będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości: Wydrzynów, Dylów A, Dylów Rządowy, Dylów Szlachecki, Kurzna, Barany, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Siedlec, Łężce.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 30 30 30
Luty 27 27
Marzec 27 27
Kwiecień 24 24 24
Maj 29 29
Czerwiec 26 26
Lipiec 24 24 24
Sierpień 28 28
Wrzesień 25 25
Październik 23 23 23
Listopad 27 27
Grudzień 22 22

 

 

MIASTO PAJĘCZNOUWAGA! Na terenie miasta Pajęczna (tereny zamieszkałe- indywidualne gospodarstwa domowe)  w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych podobnie jak w roku ubiegłym będzie prowadzony w dwóch terminach. Drugi termin dotyczy odbioru tylko zmieszanych komunalnych odpadów (kosze z zieloną pokrywą).

Zgodnie z kalendarzem oznaczonym numerem 28 będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: Wspólna, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Kard. S. Wyszyńskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna, Targowa.

1 raz w miesiącu odpady suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 15 15 15
Luty 12 12
Marzec 12 12
Kwiecień 16,30 16 16
Maj 14,28 14
Czerwiec 11,25 11
Lipiec 9,23 9 9
Sierpień 13,27 13
Wrzesień 10,24 10
Październik 8,22 8 8
Listopad 12 12
Grudzień 10 10

 

Zgodnie z kalendarzem oznaczonym numerem 29 będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: 1 Maja,                  I.J. Paderewskiego, Rekreacyjna, Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, Konstytucji, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.

1 raz w miesiącu odpady  suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 16 16 16
Luty 13 13
Marzec 13 13
Kwiecień 10,24 10 10
Maj 15,29 15
Czerwiec 12,26 12
Lipiec 10,24 10 10
Sierpień 14,28 14
Wrzesień 11,25 11
Październik 9,23 9 9
Listopad 13 13
Grudzień 11 11

 

MIASTO PAJĘCZNOtereny niezamieszkałe – odbiór odpadów od firm

Zgodnie z kalendarzem oznaczonym numerem 28A będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: Wspólna, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Kard. S. Wyszyńskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna, Targowa.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i  suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 15 15 15
Luty 12 12
Marzec 12 12
Kwiecień 16 16 16
Maj 14 14
Czerwiec 11 11
Lipiec 9 9 9
Sierpień 13 13
Wrzesień 10 10
Październik 8 8 8
Listopad 12 12
Grudzień 10 10

 

 

Zgodnie z kalendarzem oznaczonym numerem 29A będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: 1 Maja,  I.J. Paderewskiego, Rekreacyjna, Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, Konstytucji, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 16 16 16
Luty 13 13
Marzec 13 13
Kwiecień 10 10 10
Maj 15 15
Czerwiec 12 12
Lipiec 10 10 10
Sierpień 14 14
Wrzesień 11 11
Październik 9 9 9
Listopad 13 13
Grudzień 11 11

 

Dodatkowo informujemy, że planowana jest również na ten rok zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dwóch edycjach jesiennej i wiosennej.
Edycja wiosenna – planowany termin – 05 marca 2018 r. – 09 marca 2018 r.
Edycja jesienna – planowany termin –  17 września  2018 r. – 21 września 2018 r.

 

 


 

 


Ekoregion i Pajęczno

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  2017

 

Przedstawiamy uzgodniony z firmą EKO-REGION  kalendarz odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno  na rok 2017. Zostanie on doręczony mieszkańcom przez pracowników firmy EKO-REGION.

Uprzejmie informujemy, że teren wiejski Gminy Pajęczno został podzielony na dwa terminy odbioru odpadów tj. czwarty poniedziałek i czwarty wtorek danego miesiąca.

Odbiór odpadów odbywał się będzie w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00.

 

Zgodnie kalendarzem oznaczonym numerem 30 (4 poniedziałek miesiąca) będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy, Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Murowaniec

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 30 30 30
Luty 27 27  
Marzec 27 27  
Kwiecień 24 24 24
Maj 29 29  
Czerwiec 26 26  
Lipiec 24 24 24
Sierpień 28 28  
Wrzesień 25 25  
Październik 23 23 23
Listopad 27 27  
Grudzień 23 23  

 

 

Zgodnie kalendarzem oznaczonym numerem 31 (4 wtorek miesiąca) będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Wydrzynów, Dylów A, Dylów Rządowy, Dylów Szlachecki, Kurzna, Barany, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Siedlec, Łężce.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 24 24 24
Luty 28 28  
Marzec 28 28  
Kwiecień 25 25 25
Maj 23 23  
Czerwiec 27 27  
Lipiec 25 25 25
Sierpień 29 29  
Wrzesień 26 26  
Październik 24 24 24
Listopad 28 28  
Grudzień 29 29  

 

 

Zgodnie z kalendarzem oznaczonym numerem 28 będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: 35 Lecia PRL, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Świerczewskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna, Targowa.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

UWAGA! W miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzony w dwóch terminach.  Drugi termin dotyczy odbioru tylko zmieszanych komunalnych odpadów (kosze z zieloną pokrywą).

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 16 16 16
Luty 13 13  
Marzec 13 13  
Kwiecień 10, 24 10 10
Maj 15, 29 15  
Czerwiec 12, 26 12  
Lipiec 10, 24 10 10
Sierpień 14, 28 14  
Wrzesień 11, 25 11  
Październik 9, 23 9 9
Listopad 13 13  
Grudzień 11 11  

 

 

Zgodnie z kalendarzem oznaczonym numerem 29 będą odbierane odpady z Miasta Pajęczna – ulice: 1 Maja, 17 Stycznia, 22 Lipca, Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, Konstytucji, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

UWAGA! W miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzony w dwóch terminach.  Drugi termin dotyczy odbioru tylko zmieszanych komunalnych odpadów (kosze z zieloną pokrywą).

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 10 10 10
Luty 14 14  
Marzec 14 14  
Kwiecień 11, 25 11 11
Maj 9, 23 9  
Czerwiec 13, 27 13  
Lipiec 11, 25 11 11
Sierpień 8, 29 8  
Wrzesień 12, 26 12  
Październik 10, 24 10 10
Listopad 14 14  
Grudzień 12 12  

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Na terenie Gminy Pajęczno w okresie 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. odbiór odpadów komunalnych będzie realizowany przez, wyłonioną w przetargu, firmę Eko-Region Sp. z o. o Bełchatów.

Eko-Region Sp. z o. o.

Bawełniana 18

97-400 Bełchatów

tel. 44 633-08-15, 44 632-39-00, fax 44 633-08-19

e-mail: sekretariat@eko-region.pl

OBSŁUGA KLIENTA: oddział Pajęczno, tel. 44 633-08-15, wew. 227.

 

Wszelkie informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie:

– pod nr telefonu 34 311 15 23, wew. 235 lub 221;

– lub podczas osobistej wizyty w Urzędzie w pokoju nr 205 lub 100

 

 

Pracownicy spółki ,,EKO-REGION” nie mają prawa wstępu na posesję! W dniu odbierania odpadów pojemniki należy wystawić do drogi publicznej od godz. 6:00 do godz. 20:00 oraz umożliwić dostęp do pojemników.

Istnieje możliwość zwiększenia pojemnika z 120 l na 240 l na zmieszane odpady komunalne. Wniosek o zwiększenie pojemnika dostępny na stronie Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno oraz w budynku administracyjnym w pokoju 205.

 

Dodatkowe ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych są odbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Dylowie A 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest :

– codziennie od 08:00 – 18:00

– w każdą sobotę miesiąca od 09:00 – 13.00

Tel. 34 321 93 52

 

Aktualnie obowiązujące akty prawa miejscowego:

 

UCHWAŁA NR 193/XXII/12 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 328)

 

UCHWAŁA NR 150/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz. 3164)

 

 

UCHWAŁA NR 147/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz. 3233)

 

 

UCHWAŁA NR 148/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz.3234)

 

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pajęczno

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz.3235)

 

 

UCHWAŁA NR 151/XV/16 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz. 3236)

 

UCHWAŁA NR 169/XVIII/16 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz.5521 )

 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2016

Przedstawiamy uzgodniony z firmą EKO-REGION  kalendarz odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno  na rok 2016. Zostanie on doręczony mieszkańcom przez pracowników firmy EKO-REGION.
Uprzejmie informujemy, że teren wiejski Gminy Pajęczno został podzielony na dwa terminy odbioru odpadów tj. czwarty poniedziałek i czwarty wtorek danego miesiąca.
Odbiór odpadów odbywał się będzie w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00.

W czwarty poniedziałek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy, Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Dylów Szlachecki.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

odpady2015_1

 

W czwarty wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Wydrzynów, Dylów A, Dylów Rządowy, Kurzna, Barany, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Siedlec, Łężce.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

 odpady2015_2

 

W drugi poniedziałek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: 35 Lecia PRL, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Świerczewskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna, Targowa.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

odpady2015_3

 

W drugi wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: 1 Maja, 17 Stycznia, 22 Lipca, Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, Konstytucji, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

odpady2015_4

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Na terenie Gminy Pajęczno odbiór odpadów komunalnych realizowany jest przez, wyłonioną w przetargu, firmę Eko-Region Sp. z o. o Bełchatów.

Eko-Region Sp. z o. o.
Bawełniana 18
97-400 Bełchatów
tel. 44 633-08-15, 44 632-39-00, fax 44 633-08-19
e-mail: sekretariat@eko-region.pl
OBSŁUGA KLIENTA: oddział Pajęczno, tel. 44 633-08-15, wew. 227.

Wszelkie informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie:

– pod nr telefonu 34 311 15 23, wew. 222;
– lub podczas osobistej wizyty w Urzędzie w pokoju nr 103

Pracownicy spółki ,,EKO-REGION” nie mają prawa wstępu na posesję! W dniu odbierania odpadów pojemniki należy wystawić do drogi publicznej od godz. 6:00 do godz. 20:00 oraz umożliwić dostęp do pojemników.

Istnieje możliwość zwiększenia pojemnika z 120 L na 240 L na zmieszane odpady komunalne. Wniosek o zwiększenie pojemnika dostępny na stronie Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno oraz w budynku administracyjnym w pokoju 103.

Dodatkowe ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie są odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Dylowie A ( tel. 34 321 93 52 )

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest :
– codziennie od 08:00 – 18:00
– w każdą sobotę miesiąca od 09:00 – 13.00

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2015 ROK

Przedstawiamy uzgodniony z firmą EKO-REGION  kalendarz odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno  na rok 2015. Zostanie on doręczony mieszkańcom przez pracowników firmy EKO-REGION.

Uprzejmie informujemy, że teren wiejski Gminy Pajęczno został podzielony na dwa terminy odbioru odpadów tj. czwarty poniedziałek i czwarty wtorek danego miesiąca.

W czwarty poniedziałek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy,  Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Dylów Szlachecki.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 26 26 26
Luty 23 23
Marzec 23 23
Kwiecień 27 27 27
Maj 25 25
Czerwiec 22 22
Lipiec 27 27 27
Sierpień 24 24
Wrzesień 28 28
Październik 26 26 26
Listopad 23 23
Grudzień 28 28

W czwarty wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Wydrzynów, Dylów A, Dylów Rządowy, Kurzna, Barany, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Siedlec, Łężce.

1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00.

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 27 27 27
Luty 24 24
Marzec 24 24
Kwiecień 28 28 28
Maj 26 26
Czerwiec 23 23
Lipiec 28 28 28
Sierpień 25 25
Wrzesień 22 22
Październik 27 27 27
Listopad 24 24
Grudzień 22 22

Miasto Pajęczno – ulice: 35 Lecia PRL, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Świerczewskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło
– drugi poniedziałek każdego miesiąca w godz. 6.00 – 20.00.

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 12 12 12
Luty 9 9
Marzec 9 9
Kwiecień 13 13 13
Maj 11 11
Czerwiec 8 8
Lipiec 13 13 13
Sierpień 10 10
Wrzesień 14 14
Październik 12 12 12
Listopad 9 9
Grudzień 14 14

Miasto Pajęczno – ulice: 1 Maja, 17 Stycznia, 22 Lipca,  Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, , Konstytucji, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło
– drugi wtorek każdego miesiąca w godz. 6.00 – 20.00.

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 13 13 13
Luty 10 10
Marzec 10 10
Kwiecień 14 14 14
Maj 12 12
Czerwiec 9 9
Lipiec 14 14 14
Sierpień 11 11
Wrzesień 8 8
Październik 13 13 13
Listopad 10 10
Grudzień 8 8

I N F O R M A C J A
w sprawie obniżenia stawki za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, że od dnia 01.04.2014r. zgodnie z Uchwałą  Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ulega zmianie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposób selektywny w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 5 osób

W związku z tym, właściciele tych nieruchomości proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie pok. 308 w celu złożenia korekty poprzednio złożonej deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uwaga !!!
Od dnia 29 lipca 2016r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za   gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracje  można złożyć:
1) w formie papierowej osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie lub
2) przesłać na adres : Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12
3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach : PDF, DOC lub ODT.

Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym z platformy ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 235).

Wzór do pobrania  TUTAJ


Pomimo przedstawionych niżej ogólnych zasad segregacji odpadów komunalnych, napływają do Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie pytania dotyczące odpadów problematycznych, takich jak: zużyte świetlówki, baterie czy przeterminowane leki, których nie można wyrzucić do koszy wraz z innymi odpadami.
Dlatego też wyjaśniamy:
Wszystkie w/w odpady można dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się w Dylowie A. Ponadto na terenie Gminy Pajęczno rozmieszczone są  pojemniki na takie odpady, które znajdują się :
Na zużyte baterie :
– Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie (ul. Parkowa 8/12),
– Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Pajęcznie (ul. Wiśniowa 7)
– Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie (ul. Sienkiewicza 7/11)
– Starostwo Powiatowe w Pajęcznie (ul. Kościuszki 74)
– Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Makowiskach (ul. Szkolna 1)
– Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie (ul. Sienkiewicza 5).
Na przeterminowane leki:
– Apteka Juventa (Pajęczno ul. Wiśniowa 26).
A co ze świetlówkami …..?
Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180 poz. 1495), zużytych świetlówek nie można wyrzucać do pojemnika na śmieciwraz z innymi odpadami, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne – rtęć oraz luminofor.
Dlatego też na podstawie powołanej wyżej ustawy zużyte świetlówki można oddać w sklepie lub hurtowni przy zakupie nowych. Punkty sprzedaży mają obowiązek przyjąć je w tej samej ilości, co zakupione, bez względu na markę, czyli w ilości 1:1.


Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, że firma EKO-REGION wprowadziła zmianę terminu wywozu odpadów z miejscowości Dylów Szlachecki z czwartego wtorku każdego miesiąca na czwarty poniedziałek.


Nowa ulotka wydana przez Urząd Gminy i Miasta do pobrania  TUTAJ


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2014 ROKU

Przedstawiamy uzgodniony z firmą EKO-REGION  kalendarz odbioru odpadów na terenie Gminy i Miasta Pajęczno  na rok 2014. Zostanie on doręczony mieszkańcom przez pracowników firmy EKO-REGION.

Uprzejmie informujemy, że teren wiejski Gminy Pajęczno został podzielony na dwa terminy odbioru odpadów tj. czwarty poniedziałek i czwarty wtorek danego miesiąca.

W czwarty poniedziałek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy,  Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00.

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 27 27 27
Luty 24 24
Marzec 24 24
Kwiecień 28 28 28
Maj 26 26
Czerwiec 23 23
Lipiec 28 28 28
Sierpień 25 25
Wrzesień 22 22
Październik 27 27 27
Listopad 24 24
Grudzień 22 22

W czwarty wtorek każdego miesiąca będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Wydrzynów, Dylów A, Dylów Rządowy, Dylów Szlachecki, Kurzna, Barany, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Siedlec, Łężce.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło – w godz. 6.00 – 20.00.

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 28 28 28
Luty 25 25
Marzec 25 25
Kwiecień 29 29 29
Maj 27 27
Czerwiec 24 24
Lipiec 22 22 22
Sierpień 26 26
Wrzesień 23 23
Październik 28 28 28
Listopad 25 25
Grudzień 23 23

Miasto Pajęczno – ulice: 35 Lecia PRL, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Konstytucji, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Świerczewskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło
– drugi poniedziałek każdego miesiąca w godz. 6.00 – 20.00.

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 13 13 13
Luty 10 10
Marzec 10 10
Kwiecień 14 14 14
Maj 12 12
Czerwiec 9 9
Lipiec 14 14 14
Sierpień 11 11
Wrzesień 8 8
Październik 13 13 13
Listopad 10 10
Grudzień 8 8

Miasto Pajęczno – ulice:1 Maja, 17 Stycznia, 22 Lipca,  Armii Krajowej, Botaniczna, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, Reymonta, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.
1 raz w miesiącu odpady komunalne i suche, 1 raz na kwartał szkło
– drugi wtorek każdego miesiąca w godz. 6.00 – 20.00.

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 14 14 14
Luty 11 11
Marzec 11 11
Kwiecień 8 8 8
Maj 13 13
Czerwiec 10 10
Lipiec 8 8 8
Sierpień 12 12
Wrzesień 9 9
Październik 14 14 14
Listopad 15 15
Grudzień 9 9

W związku z docierającymi do Urzędu  pytaniami od mieszkańców dotyczącymi problemu za małych koszy na odpady komunalne i co zrobić w tej sytuacji z nadmiarem odpadów typu popiół informujemy, że podczas przygotowań do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dokonano wielu analiz i jedną z nich była analiza umów na odbiór odpadów komunalnych zawartych pomiędzy mieszkańcami a firmami, które do 30-06-2013r. odbierały odpady komunalne na terenie gminy Pajęczno. Okazało się, że 80% tych umów zawartych było na pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120l. Dlatego też posiłkując się taką informacją podjęte zostały uchwały, które regulują kwestię rodzaju i wielkości pojemników przy określonej liczbie mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości.

Nadmiar odpadów komunalnych typu zimny popiół można wsypać do pojemnika na odpady komunalne, a pozostałe śmieci do worka, który zapewne  nie będzie narażony na pękanie i wysypywanie się odpadów. Taki sposób postępowania w znaczny sposób usprawni również odbiór takich odpadów przez podmiot odbierający odpady, gdyż popiół w pojemnikach z odpowiednimi uchwytami łatwiej jest rozładować. Ponadto wszystkie odpady komunalne wystawione przez mieszkańców w workach i ustawione przy odpowiednich pojemnikach są również odbierane. Istnieje także możliwość samodzielnego dostarczenia nadmiaru posegregowanych odpadów nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się na składowisku odpadów w Dylowie „A”.

Ponadto reagując na sygnały napływające od mieszkańców dotyczące zapotrzebowania na większe kosze na odpady komunalne zwłaszcza w sezonie grzewczym  przeprowadzone zostały rozmowy z firmą odbierającą odpady w kwestii dopuszczenia możliwości wymiany kosza na większy i firma odbierająca odpady zgodziła się na wymianę mniejszych koszy na większe. Zgłoszenia na wymianę pojemnika na większy należy zgłosić pisemnie w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie w pok.103.

Urząd Gminy i Miasta będzie czynił wszelkie starania w kierunku wyposażenia każdej nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności uwzględniając realne potrzeby mieszkańców.

Wszystkie napływające uwagi będą pomocne przy opracowywaniu specyfikacji do kolejnego przetargu.

Wniosek o zamianę kosza – TUTAJ


Do sortowania odpadów otrzymamy 3 różne pojemniki. Będą się one różniły kolorem pokrywy. W każdym z nich gromadzić będziemy innego rodzaju odpady.

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI

Co i gdzie gromadzimy?

Pojemnik na odpady komunalne – zielona pokrywa.

wolno wrzucać nie wolno wrzucać
komunalne nieczystości stałe pozostałe po segregacji gruzu, ziemi, gorącego żużla i popiołu, gałęzi, śniegu, lodu, substancji toksycznych, żrących
i wybuchowych odpadów przemysłowych
i medycznych, baterii i akumulatorów, żarówek i świetlówek, sprzętu RTV i AGD oraz jego elementów

Pojemnik na surowce suche – żółta pokrywa.

wolno wrzucać nie wolno wrzucać
czyste opakowania z tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po kefirach i jogurtach, folie opakowaniową, gazety, papier do pisania, kartony i pudełka, puszki i folię aluminiową, złom metali kolorowych, czyste kartoniki po sokach, napojach i produktach mlecznych odpadów organicznych, opakowań zawierających substancje organiczne, tekstyliów, odzieży, popiołu, szkła, porcelany, worków po nawozach,  sznurków, folii ogrodniczej, odpadów budowlanych, elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej, żarówek, świetlówek, baterii, pojemników po olejach i farbach, opakowań po lekarstwach, odpadów z samochodów, sprzętu RTV i AGD

Pojemnik na szkło – pomarańczowa pokrywa.

wolno wrzucać nie wolno wrzucać
opakowania szklane bez zawartości, opakowania ze szkła bezbarwnego
i kolorowego, butelki, słoiki, flakony
opakowań  szklanych z zawartością,  szkła nieprzeźroczystego, szkła okiennego, szkła klejonego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, porcelany, talerzy, żarówek, świetlówek, zniczy, donic, termometrów

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, iż przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pajęczno wygrała Firma „EKO-REGION” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18.
W związku z tym Firma rozpoczęła doposażenie mieszkańców miasta i gminy Pajęczno w pojemniki na odpady komunalne segregowane typu „szkło” i „surowce suche”. Pojemniki te są dostarczane w pierwszej kolejności mieszkańcom, którzy mieli zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych z Firmą, a nie posiadali pojemników do segregacji.

Z informacji przekazanych przez „EKO-REGION” Sp. z o.o.  – Właściciele nieruchomości zamieszkałych jak też niezamieszkałych, którzy do tej pory korzystali z usług Firmy REMONDIS i posiadają kosze od tej firmy, będą mogli z nich korzystać do czasu dokonania ich wymiany przez Firmę „EKO_REGION” Sp. z o.o.
Wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Pajęczno, którzy złożyli deklaracje zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak też niezamieszkałych zostaną niezwłocznie wyposażeni w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemniki albo tymczasowo w worki do zbierania odpadów segregowanych „szkło” i „surowce suche”.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie się znajdował w Dylowie A /przy składowisku odpadów/. Do PSZOK-u mieszkańcy gminy i miasta Pajęczno począwszy od 1 lipca 2013 roku będą mogli samodzielnie dostarczać odpady selektywnie zbierane, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 i w każda sobotę od godziny 09:00 do 13:00.
Rodzaje odpadów selektywnie zbieranych zostały określone w Regulaminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – pobierz

TERMINY PŁATNOŚCI I STAWKI
Prawidłowe wypełnienie i terminowe złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Podstawą dokonywania wpłat jest złożona deklaracja!

Gmina nie będzie wystawiała  faktur i rachunków dotyczących opłaty za odbiór odpadów!

Pierwszą opłatę za lipiec i sierpień 2013 roku należy uiścić bez wezwania do dnia 15 września 2013 roku.

Opłaty uiszczać należy bez wezwania, w łącznej wysokości za 2 miesiące w terminach:
– do 15 marca danego roku za styczeń i luty
– do 15 maja danego roku za marzec i kwiecień
– do 15 lipca danego roku za maj i czerwiec
– do 15 września danego roku za lipiec i sierpień
– do 15 listopada danego roku za wrzesień i październik
– do 15 stycznia następnego roku za listopad i grudzień

Opłaty uiszczamy w następujący sposób:
– przelewem na konto Urzędu Gminy i Miasta
nr konta 44898000092032000884990001
– gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta
– u inkasenta
 Nieterminowe uiszczanie opłat skutkuje naliczaniem odsetek.

Stawki obowiązujące w Gminie Pajęczno
Nieruchomości zamieszkałe:
15 zł od osoby za miesiąc za odpady komunalne niesegregowane,
7 zł od osoby za miesiąc za odpady komunalne segregowane.
Opłata dotyczy liczby osób zamieszkujących nieruchomość ujętych w deklaracji. Przebywanie osoby poza daną nieruchomością należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem, oświadczeniem lub innym dokumentem, który dołączamy do deklaracji.
Nieruchomości niezamieszkałe
Za odpady niesegregowane:
30 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 120 litrów,
60 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 240 litrów
120 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 1100 litrów
800 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 7000 litrów
Za odpady segregowane:
15 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 120 litrów,
30 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 240 litrów
60 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 1100 litrów
400 zł miesięcznie za pojemnik o poj. 7000 litrów

PAMIĘTAJ!
Segregacja się opłaca!!!  Segregujesz – płacisz mniej!!!

W przypadku segregowania odpadów dostaniemy następujące zestawy pojemników:
dla 1-4 osób: 
– 120 litrów na odpady komunalne zmieszane,
– 240 litrów na odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
i metale),
– 120 litrów na szkło w formie zmieszanej (białe i kolorowe)
powyżej 4 osób:
– 240 litrów na odpady komunalne zmieszane,
– 240 litrów na odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
i metale),
– 120 litrów na szkło w formie zmieszanej (białe i kolorowe)

Przy braku segregacji odpadów jeden pojemnik o pojemności zależnej od liczby osób produkująceych odpady

Pojemniki opróżniane będą raz w miesiącu, za wyjątkiem pojemnika na szkło opróżnianego raz na kwartał.

Uchwały Rady Miejskiej w Pajęcznie

– uchwała nr 191/XXII/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – TUTAJ

– uchwała nr 192/XXII/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno – TUTAJ

– uchwała nr 193/XXII/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – TUTAJ

– uchwała nr 196/XXII/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – TUTAJ

– uchwała nr 210/XXIV/13 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – TUTAJ

– uchwała nr 211/XXIV/13 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – TUTAJ

– uchwała nr 212/XXIV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno – TUTAJ

Obowiązujące wzory dokumentów

– wypowiedzenie umowy – TUTAJ

– deklaracja – TUTAJ

– przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji – TUTAJ

ZADBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ŚRODOWISKO

SEGREGACJA = NIŻSZE OPŁATY

IV. Przydatne linki

Strona Ministerstwa Środowiska poświęcona zmianom w gospodarowaniu odpadami – TUTAJ