HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2023-2024

WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA ODBIOR ODPADÓW od kwietnia 2023


W ramach realizowanej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów informujemy o planowanej zbiórce odpadów wielkogabarytowych w dniach 2 października 2023 – 6 października 2023 roku.

Prosimy o zastosowanie się do wymagań organizatora zbiórki opisanych poniżej na plakacie dotyczących przygotowania do odbioru tylko takich odpadów na które wskazujemy  na plakatach informacyjnych.

Zbiórka odpadów  wielkogabarytowych nie obejmuje odpadów z prowadzonej na nieruchomości  działalności gospodarczej dotyczy to opon do pojazdów o masie powyżej 3,5 tony, opon do pojazdów  rolniczych.

Do pobrania harmonogram


Segregacja odpadów komunalnych, dlaczego to takie ważne!

Dlaczego pięć pojemników na nieruchomościach?

Pięć pojemników to możliwość wydzielenia i umieszczenia w odpowiednim pojemniku poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym . Segregacja ma bardzo duże znaczenie. Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Zadeklarowana i prawidłowo wykonywana  segregacja odpadów to również niższe koszty. Brak segregacji to obowiązek wnoszenia podwójnych opłat.

To jak postępujemy z odpadami komunalnymi powszechnie określanymi mianem śmieci  w naszym domu ile jak przekazujemy je do odbioru ma wpływ na cenę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zanim wyrzucisz, pomyśl czy dany odpad podlega segregacji, czy też może jedynym pojemnikiem w którym zostanie  umieszczony jest pojemnik na zmieszane odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości nie powinien kierować  się zasadą, płacę to wyrzucam co chcę i gdzie chcę. My mieszkańcy Gminy wszyscy razem płacimy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dlatego wszyscy winniśmy dbać o to by robić to dobrze.

– podstawowy zestaw  pojemników:
SZKŁO – POJEMNIK ZIELONY
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK ŻOŁTY

PAPIER – POJEMNIK NIEBIESKI BIO – POJEMNIK BRĄZOWY
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – POJEMNIK ZIELONY Z POMARAŃCZOWĄ KLAPĄ LUB GRAFITOWĄ LUB CAŁY GRAFITOWY

Nadmiar odpadów komunalnych podlegających segregacji można również samodzielnie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w Pajęcznie ul. Międzyzakładowa 3 . Przyjmowane są tam m.in.: przeterminowane leki; elektrośmieci; żarówki, lampy; baterie, akumulatory; odpady niebezpieczne – farby, termometry rtęciowe; odpady budowlane – umywalki, deski, płytki, grzejniki, wyselekcjonowany gruz powstały przy remoncie ale nieodpłatnie tylko do 1 m3 w ciągu roku od właściciela nieruchomości zamieszkałej, zużyte opony w rozmiarze do 1250 x400, stare meble.

Aby gospodarka odpadami przynosiła właściwe efekty segregacja jest obowiązkowa !!!

Takie przypadki jak poniżej są niedopuszczalne:

Pracownicy spółki odbierającej odpady w ramach obowiązującej umowy maja prawo do sprawdzania czy mieszkańcy przestrzegają zasad segregacji odpadów.

Częstotliwość odbioru odpadów w naszej Gminie jest tak zorganizowana, że można przy odrobinie chęci przygotować odpady do odbioru w sposób właściwy.  Pamiętajmy, że sam odbiór w gospodarce odpadami komunalnymi to nie wszystko, odpady musza być też odpowiednio zagospodarowane a te wysegregowane poddane recyklingowi i procesom odzysku.

Dlatego jeszcze raz prosimy zwracajmy uwagę na to co gdzie i w jaki sposób przekazujemy.

Nawet pojemnik z odpadami czekający na odbiór może być wizytówka gospodarza nieruchomości.


Prezentacja dotycząca tego jak segregować odpady:

PREZENTACJA

 


WAŻNA INFORMACJA

Od listopada odbiór popiołu z pojemników brązowych

Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałym zgłoszonym do gminnego systemu gospodarki odpadami, że od miesiąca listopada zmieniają się zasady odbioru odpadów na terenie miasta i gminy Pajęczno.

W miesiącach „zimowych” listopad-grudzień- styczeń- luty-marzec odbiór odpadów odbywał się będzie tylko raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Od miesiąca listopada do miesiąca marca 2023 roku nie będą odbierane odpady biodegradowalne znajdujące się w pojemnikach brązowych – bio.

!!! W okresie zimowym właściciele nieruchomości, którzy mają popiół przekazują go do odbioru w brązowym pojemniku !!!

Nie wolno mieszać popiołu z odpadami biodegradowalnymi.

Powstające w okresie zimowym odpady komunalne biodegradowalne umieszczamy w pojemnikach na odpady zmieszane.


 

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu o postępowania z odpadami EPS (styropianu) ikonografika zamieszczono w związku z petycją z dnia 05 lipca 2022 r.

Do pobraniaPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

znajduje się na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie,  wjazd od  ul. Międzyzakładowej 3.
PSZOK czynny w dni robocze w godzinach:

poniedziałek 08.00 – 12.00
wtorek 14.00 – 18.00
środa 11.00 – 15.00
czwartek 11.00 – 15.00
piątek 11.00 – 15.00

Regulamin PSZOK do pobrania

Deklaracja na odpady do pobrania

W roku 2022  planowana jest jedna zbiórka objazdowa odpadów wielkogabarytowych w miesiącu WRZEŚNIU .

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW W POJEMNIKACH O ODPOWIEDNIEJ KOLORYSTYCE UŻYCZONYCH DO KORZYSTANIA I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ICH NIERUCHOMOŚCIACH

– SZKŁO – POJEMNIK ZIELONY

– METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK ŻOŁTY

– PAPIER – POJEMNIK NIEBIESKI

– BIO – POJEMNIK BRĄZOWY

– ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE- POJEMNIK ZIELONY Z POMARAŃCZOWĄ KLAPĄ LUB GRAFITOWY

 

Odpady, których nie można poddać segregacji (popiół) od miesiąca kwietnia przekazujemy do odbioru  w pojemniku na zmieszane odpady komunalne !

 

UWAGA !!! Osoby, które złożyły deklaracje ze wskazaniem, że będą korzystały z własnych pojemników na nieruchomościach do kompostowania odpadów biodegradowalnych i  mają  kosze na odpady BIO oklejone naklejkami Popiół w miesiącach kwiecień -październik nie wystawiają koszy z bioodpadami .


 

UWAGA!!!

Przypominamy, że od 01 stycznia 2021 obsługę bankową budżetu  Gminy Pajęczno
w tym obsługę systemu gospodarki odpadami będzie wykonywał Bank Spółdzielczy w Pajęcznie

 Nowy numer konta 32 8265 0001 2001 0071 7171 0003


Informujemy, że przeterminowane leki, będące odpadami komunalnymi, Mieszkańcy Gminy Pajęczno mogą być dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dylowie A lub pozostawić w pojemniku na leki przeterminowane ustawionym w Aptece JUVENTA ul. Wiśniowa 26 98-330 Pajęczno.


Informacja dotycząca gospodarki odpadami w Gminie Pajęczno w latach 2013-2020.

W związku z licznymi pytaniami od Mieszkańców Gminy Pajęczno, szeroko zakrojoną dyskusją na temat kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów w naszej Gminie, wyjaśniamy  przyczyny konieczności podniesienia stawki jednostkowej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla mieszkańca naszej Gminy.

Broszura informacyjna – TUTAJ


Ulga dla posiadaczy kompostowników

18.12.2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r. będzie można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy odpady bio będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady komunalne.

Zgodnie z uchwałą Nr 145/XVIII/20 z dnia 29 września 2020 r. Rady Miejskiej w Pajęcznie w sprawie zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulga będzie wynosić 2 zł miesięcznie od osoby.

Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim odpady, mogą skorzystać z ulgi. W tym celu powinni wypełnić deklarację o wysokości opłat, na nowym wzorze dostępnym w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie  lub pobrać druk ze strony internetowej Urzędu.

UWAGA !!!

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439 ) posiadanie kompostownika i kompostowanie bioodpadów podlega kontroli. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 • uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika

Burmistrz w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.

Ponowne  skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Warunki kompostowania bioodpadów określają zapisy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno” w § 8 ust. 6-12 wprowadzone uchwałą Nr 144/XVIII/20  Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 września 2020 r. (DZ. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 5551) i stanowią, że :

„6. Dopuszcza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i określa warunki ich kompostowania.

 1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub belek, ułożonych tak aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

 1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może odbywać się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.
 2. Kompostowaniu podlegają w szczególności miękkie części uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, obierki po owocach i warzywach, resztki owoców, fusy po herbacie i kawie z filtrem jeżeli jest papierowy, herbata ekspresowa. 10. Kompostowaniu nie podlegają: kości, mięso, gotowane warzywa, zepsuta żywność, płynne resztki jedzenia, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, papierosy, materiały i substancje zanieczyszczone zawierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne.
 3. Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, właściciel taki zwolniony jest z obowiązku posiadania worka lub pojemnika na bioodpady.”

 

Gospodarka odpadami komunalnymi  w gminie Pajęczno – odbiór i zagospodarowanie

 1. Blisko –Aplikacja

Celem przekazywania informacji o terminach odbioru odpadów komunalnych, zasadach segregacji odpadów przekazywanych do odbioru Gmina Pajęczno zapewnia możliwość korzystania z aplikacji mobilnej BLISKO – GOSPODARKA ODPADAMI.

 1. Informacja o odpadach

W ramach systemu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Pajęczno odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych z pojemników oznaczonych kolorami

METAL I TWORZYWA SZTUCZNE – pojemnik żółty

SZKŁO – pojemnik zielony

PAPIER – pojemnik niebieski

BIOODPADY – pojemnik brązowy

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE – pojemnik grafitowy lub zielony z klapą pomarańczową, grafitową

Obowiązuje obowiązek segregacji odpadów.

Jeżeli na nieruchomości występuje taka ilość odpadów, która nie mieści się w pojemnikach, możliwy będzie odbiór odpadów z worków oznaczonych logo spółki EKO-REGION, które można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie pokój 100.

Odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację o ilości osób zamieszkujących nieruchomość i wysokości opłaty za odbiór.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów z firmą odbierającą odpady.

 1. BIOODPADY, ODPADY KUCHENNE

Odbiór bioodpadów, odpadów kuchennych będzie odbywał się w miesiącach kwiecień-październik 2020 roku, dwukrotnie od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkach objętych gminnym systemem odbioru odpadów.

 1. Komunikaty i i inne informacje

Informujemy, że według przyjętych zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pajęczno odbiór odpadu jakim jest popiół w miesiącach styczeń-marzec, listopad –grudzień będzie realizowany z pojemników przeznaczonych na bioodpady i pojemników na zmieszane odpady komunalne. W pozostałych miesiącach popił będzie odbierany z pojemników na odpady komunalne zmieszane.

    5. Co segregujemy i w jaki sposób

Segregacja odpadów komunalnych  przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest obowiązkowa na cztery podstawowe frakcje w pojemnikach oznaczonych odpowiednimi kolorami :

Pojemnik koloru żółtego METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Do pojemnika tego wrzucamy
Butelki po napojach (zgniecione), opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. katon po mleku, sokach), plastikowe np. torby, reklamówki i inne folie – niezabrudzone, metale kolorowe (np. puszki po napojach i konserwach), folię aluminiową (niezabrudzoną)

Do pojemnika tego nie wrzucamy
Butelek i pojemników z zawartością, części samochodowych, zużytych baterii akumulatorów, pojemników po farbach i lakierach, tworzyw piankowych, gum, silikonów, zużytego sprzętu elektrycznego i AGD.

Pojemnik koloru niebieskiego PAPIER

Do pojemnika tego wrzucamy
Opakowania z papieru, tektury, kartonu, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, książki i zeszyty, torebki i worki papierowe, papier pakowy, zadrukowane kartki;

Do pojemnika tego nie wrzucamy
Papieru mocno zabrudzonego i zatłuszczonego, papieru lakierowanego i powleczonego folią, kartonu po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, zużytych ręczników kuchennych i chusteczek higienicznych, tapet, ubrań, papierowych worków (np. po cemencie, nawozach i innych materiałach budowlanych).

 

Pojemnik koloru zielonego SZKŁO

Do pojemnika tego wrzucamy
Czyste opakowania szklane bez nakrętek (np. butelki, słoiki, flakony), opakowania szklane bez zawartości;

Do pojemnika tego nie wrzucamy
Szkła żaroodpornego, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szyb (np. samochodowych i okiennych), termometrów, stłuczki szklanej, ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów

Pojemnik koloru brązowego BIO

Do pojemnika tego wrzucamy
Odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.) drobne gałązki drzew i krzewów, skoszoną trawę i liście, trociny i korę drzew, resztki jedzenia (bez mięs);

Do pojemnika tego nie wrzucamy
Kości zwierząt, resztek mięsa, worków foliowych, odchodów zwierzęcych, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni;

Pozostałe odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych są zmieszanymi odpadami komunalnymi i przekazywane do odbioru są w pojemnikach koloru zielonego z pomarańczową lub grafitowa klapą lub w pojemnikach koloru grafitowego.

Prawidłowa segregacja obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i osób z nimi zamieszkujących oraz mieszkańców budynków wielomieszkaniowych.

Mieszkańcy budynków wielomieszkaniowych odpady komunalne wielkogabarytowe winni dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

6. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz I Krzysztof Socha
ul. 98-100 Łaski,
ul. Leśników Polskich 65

( adresy pozyskane ze stron internetowych)

Sobasik Krzysztof Recykling
ul. Jaworowa 24
64-100 Leszno

FOLTRANS Piotr Włodarczyk
ul. Kolejowa 36
64-020 Czempiń

RECYKL S.A.
ul. Letnia 3
63-100 Śrem

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik
ul. Wąbiewo 26
64-061 Kamieniec

Jopek Recykling
ul. Fabianów ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca

“Kor-Mar” Skup Sprzedaż Transport Wiesław Nagły
ul. Kasztanowa 9a
63-040 Boguszyn

 

7. Firma odbierająca odpady

Wykonawca usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest

EKO-REGION Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
98-400 Bełchatów

ODDZIAŁ PAJĘCZNO TEL. 44 635 37 12 wew. 46 LUB 47

8. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Pajęczno przekazywane są do następujących instalacji komunalnych :

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

Instalacja Komunalna – Dylów A, 98-330 Pajęczno
Instalacja Komunalna – Gotartów, 46-200 Kluczbork

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W TYM BIOODPADY, ODPADY KUCHENNE

Instalacja Komunalna – Dylów A, 98-330 Pajęczno
Instalacja Komunalna – Gotartów, 46-200 Kluczbork

SELEKTYWNIE ZBIERANE ODPADY

Instalacja Komunalna – Dylów A, 98-330 Pajęczno
Instalacja Komunalna – Gotartów, 46-200 Kluczbork

9. Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej jest prowadzony przez Burmistrza Pajęczna, są w nim wpisane podmioty mające uprawnienie do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pajęczno:

10. PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Pajęcznie na ul. Międzyzakładowej 3

Do PSZOK mogą być zawożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z Gminy Pajęczno następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • przeterminowane leki o kodzie 20 01 32
 • zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36,
 • odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07
 • odpady budowlano-rozbiórkowe (gruz budowlany, płytki, tapety, materiały ceramiczne, izolacyjne itp.) o kodach z grupy 17
 • zużyte opony (rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej)    o kodzie 16 01 03
 • chemikalia o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15* 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*
 • inne odpady niebezpieczne (lakiery, resztki farb, impregnatów, olei mineralnych i syntetycznych, benzyna, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach)
 • lampy żarowe, halogenowe i świetlówki,
 • odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (np. popiół, żużel)
 • segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje:

– papier i tektura (odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury)
– metale i  tworzywa sztuczne ( odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych)
– szkło (bezbarwne i kolorowe)
– odpady ulegające biodegradacji

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.  Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych ( farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone. Rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych do PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów.

11. Zgłaszanie uwag w zakresie odbioru odpadów:

Adres e-mail : um@pajeczno.pl

Urząd Miejski w Pajęcznie
ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno
Tel. 34 3111 523 wew. 235, 225

Obsługa interesantów w sprawach gospodarki odpadami komunalnymi odbywa się w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno pokój 205 i 207.


Analizy systemu gospodarki odpadami

ANALIZA 2022

ANALIZA 2021

ANALIZA 2020

ANALIZA 2019

ANALIZA 2018

ANALIZA 2017

ANALIZA 2016

ANALIZA 2015INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PAJĘCZNO

Informujemy, że od 01 stycznia 2020  roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych Gminy Pajęczno.

Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez  Wykonawcę  wyłonionego  w  przetargu  przez  Gminę  Pajęczno.  Ma to związek z Uchwałą Nr 91/XI/19 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6073).

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty  indywidualnej     umowy    z    przedsiębiorcą    prowadzącym   działalność  w  zakresie  odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Burmistrz Pajęczna.

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie www.pajeczno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie – Rejestr Działalności Regulowanej oraz w zakładce Gospodarka Odpadami .

Aktualny Rejestr Działalności Regulowanej

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pajęczno oraz ustawy  z  dnia  13   września    1996    roku   o    utrzymaniu   czystości   i   porządku   w   gminach  (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. ) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą::

 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • zbieranie powstałych odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
 • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Informujemy, że wypełnienie obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych może podlegać kontroli.

Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów  komunalnych,  są  zobowiązani na wezwanie Burmistrza do okazania umów korzystania z usług przedsiębiorcy odbierającego odpady i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wprowadzona w roku  bieżącym zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła konieczność wprowadzenia takich zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego też odbiór odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie przez Gminę Pajęczno prowadzony tylko do końca bieżącego roku.

Z tytułu świadczonej usługi za miesiące listopad i grudzień należną opłatę należy uiścić tak jak dotychczas na wskazany na blankiecie wpłat numer rachunku bankowego w terminie do dnia 15 stycznia 2020 roku.

Każdy wytwórca odpadów w tym przypadku również właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek wypełnienia  obowiązków określonych prawem, co oznacza jak już wspomniano wyżej zawarcie umowy od 1 stycznia 2020  roku  na odbiór odpadów komunalnych i przekazanie do zagospodarowania  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady powyżej określone dotyczą odpadów komunalnych, jednak z uwagi na charakter nieruchomości należy pamiętać również  o tym, że: 

w zakresie odbioru i zagospodarowaniu odpadów związanych z działalnością gospodarczą każdy przedsiębiorca winien stosować się do przepisów odrębnych w tym do zapewnienia rejestracji w BDO – rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.21 ze zm.) prowadzonym przez marszałka województwa łódzkiego, jeżeli profil prowadzonej przez niego działalności wymaga wypełnienia tego obowiązku.

Więcej  szczegółowych informacji pod linkiem : https://bdo.mos.gov.pl/

 


PAMIĘTAJ!
Segregacja się opłaca!!!  Segregujesz – płacisz mniej!!!

W przypadku segregowania odpadów dostaniemy następujące zestawy pojemników:
dla 1-4 osób: 
– 120 litrów na odpady komunalne zmieszane,
– 240 litrów na odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
i metale),
– 120 litrów na szkło w formie zmieszanej (białe i kolorowe)
powyżej 4 osób:
– 240 litrów na odpady komunalne zmieszane,
– 240 litrów na odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
i metale),
– 120 litrów na szkło w formie zmieszanej (białe i kolorowe)

Przy braku segregacji odpadów jeden pojemnik o pojemności zależnej od liczby osób produkujących odpady

Pojemniki opróżniane będą raz w miesiącu, za wyjątkiem pojemnika na szkło opróżnianego raz na kwartał.


 

Obowiązujące wzory dokumentów

– wypowiedzenie umowy – TUTAJ

– deklaracja – TUTAJ

– przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji – TUTAJ


ZADBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ŚRODOWISKO

SEGREGACJA = NIŻSZE OPŁATY

 

Przydatne linki

Strona Ministerstwa Środowiska poświęcona zmianom w gospodarowaniu odpadami – TUTAJ