W związku z licznymi zapytaniami o Dodatek węglowy przedstawiamy zestaw informacji przygotowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie.

Komu przysługuje Dodatek węglowy?
Dodatek węglowy w kwocie 3000 zł przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały ze wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Gdzie mogę złożyć wniosek?
Wnioski można składać w formie papierowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek elektroniczny należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Do kiedy mogę starać się o dodatek

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 roku.

Skąd wezmę druk wniosku?

Druk jest dostępny do pobrania na stronie Internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska ( https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy), stronie internetowej https://mgops.pajeczno.pl/ oraz w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Druk wniosku do pobrania

Gdzie znajdę więcej informacji na temat Dodatku węglowego?
Więcej informacji w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie pod nr telefonu 34 311 10 13 lub e-mail: mgops@pajeczno.pl oraz na Stronie Internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.