Kolejne wnioski złożone przez Gminę Pajęczno zyskały dofinansowanie w ramach  Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD.

Są to :

  1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno
  2. Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pajęcznie
  3. Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Pajęczno

Zakres wniosków przedstawiamy poniżej. Serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy przyczyniają  się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Pajęczno!!!


Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie modernizację i doposażenie stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody w miejscowości Janki, gmina Pajęczno wraz z  wykonaniem 16 pojedynczych systemów oczyszczania ścieków przy zamieszkałych nieruchomościach w celu poprawy jakości gospodarki wodno-ściekowej i zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia mieszkańców gminy Pajęczno.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki polegać będzie m.in. na budowie zbiornika zapasowego i wymianie obecnego zbiornika wody surowej, wymianie odżelaziaczy wraz z pompami, montażu automatycznego chloratora, sterowni, pomp II stopnia, lampy UV, agregatu prądotwórczego. Ponadto planuje się uruchomienie trzeciej studni głębinowej wraz z wymianą obudów istniejących studni. Ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody ma zostać wymienione, a ciągi komunikacyjne – utwardzone. Z uwagi na brak skanalizowania wsi Janki, a także innych miejscowości i występowanie w rejonie ujęcia oraz całym obszarze Gminy znacznej liczby zbiorników bezodpływowych, inwestor planuje zakup i montaż 16 pojedynczych systemów oczyszczania ścieków. Istniejące zbiorniki bezodpływowe stanowić mogą zagrożenie dla stanu środowiska wodno-glebowego i jakości ujmowanych wód podziemnych na ujęciu w Jankach oraz pozostałych ujęciach zlokalizowanych w Gminie Pajęczno. Na dzień dzisiejszy Gmina posiada Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przedmiotowej inwestycji. Nad pracami przewidywany jest nadzór inwestorski.

Na przedmiotową inwestycję Gmina pozyskała środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowa o przyznanie pomocy nr 00149-65150-UM0500292/20  z dnia 12 maja 2021 r., w wysokości 1 203 321,00 zł.

– całość zadania                                 – 5 000.000,00 zł

POLSKI ŁAD:                                 3.606.845,00 zł.


Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pajęcznie

Stan techniczny budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pajęcznie wskazuje na konieczność przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Prace będą polegały m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianie dachu i pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu instalacji wewnętrznych, wymianie oświetlenia na energooszczędne, wymianie instalacji C.O. wraz z grzejnikami, wykonaniu i remoncie schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z montażem paneli fotowoltaicznych. Zamontowane panele fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną przy wykorzystaniu OZE, przyczynią się tym samym do zmniejszenia produkcji CO2 do atmosfery, poprawiając jednocześnie efektywność energetyczną budynku. W ramach realizowanego projektu przewiduje się również wykonanie szybu windowego wraz z montażem windy. Gmina na dzień dzisiejszy posiada niezbędną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. Nad pracami przewidywany jest nadzór inwestorski.

Przeprowadzone w ramach projektu prace zwiększą efektywność energetyczną obiektu, wpłyną na zwiększenie oszczędności wytworzonej energii na ogrzanie budynku i dostarczenie energii elektrycznej, co z kolei pozwoli na racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i ograniczanie degradacji nieodnawialnych źródeł energii jak i negatywnego wpływu efektów ich spalania na stan powietrza atmosferycznego. Bezpośrednio przyczynią się do rozwiązania problemu niskiej jakości powietrza w Gminie Pajęczno i terenach całego województwa łódzkiego oraz ograniczenie niskiej emisji.

Całkowita wartość zadania 2 500 489,09 zł

Dofinansowanie : 2 250 441 ,00 zł


Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Pajęczno

Zakres zadania obejmuje przebudowę , remonty i modernizację 7 odcinków dróg na terenie gminy Pajęczno:

  • Remont (modernizacja) ulicy Zielonej w Pajęcznie na odcinku ok. 400 m;
  • Remont (modernizacja) ulicy Żeromskiego w Pajęcznie na odcinku ok .200 m;
  • Remont (modernizacja) ulicy Narutowicza w Pajęcznie na odcinku ok. 300 m;
  • Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dylów Rządowy na odcinku ok. 1,5 km;
  • Przebudowa drogi gminnej 1091108 E w miejscowości Tuszyn na odcinku ok. 1,0 km. Szerokość jezdni ok. 3,5 m z mijanką do szerokości 5,0 m na długości ok. 25 m.  Szerokość poboczy ok. 0,75 m.
  • Przebudowa drogi gminnej 109162E ul. Polnej w Niwiskach Górnych na odcinku ok. 300 m. Szerokość jezdni ok. 5,0 m szerokość poboczy ok. 0,5 m.
  • Remont chodnika na długości ok. 300 m i budowa nowego chodnika na długości ok. 100 m przy ulicy Wieluńskiej w Pajęcznie.

Projekt ma na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Pajęczno.  Nawierzchnia planowanych do modernizacji dróg jest w bardzo złym stanie technicznym,  są to drogi gruntowe częściowo utwardzone lub asfaltowe w złym stanie technicznym bez chodnika oraz z niezadowalającym oznakowaniem pionowym i poziomym wpływającym negatywnie na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym zmotoryzowanych uczestników ruchu oraz pieszych. Przedmiotowa inwestycja wpłynie więc pozytywnie na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępności komunikacyjnej, podniesienie jakości i bezpieczeństwa podróży wszystkich zmotoryzowanych uczestników ruchu oraz pieszych.   W przedmiotowej inwestycji planowane jest oprócz rozbudowy jezdni również budowa  chodnika co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort poruszania się wszystkich uczestników ruchu.

RAZEM WARTOŚĆ:  – 3.760.362,59 ZŁ.

DOFINANSOWANIE – 3.572.344,46 ZŁ.

WKŁAD WŁASNY GMINY – 188.018,13 ZŁ.