Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. 

 Zasady przyznawania dotacji:

  1. Zasady przyznawania dotacji, oceny wniosków, realizacji projektów oraz rozliczenia dotacji zostały opisane w Regulaminie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich” wersja 4.0.
  2. Wnioski o udzielenie ww. dotacji celowej podpisane przez Sołtysa danego sołectwa, należy składać w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 , 98-330 Pajęczno, Sekretariat,  pok. 203 w terminie do dnia 12 marca 2020 roku do godz. 15:30. Więcej informacji w pok. 308 (II piętro), tel. 34 311-15-23 wew. 229.
  3. Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej w trybie dotacji określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
  4. Wnioski mogą dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 15 listopada 2020 roku.
  5. Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż  10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu – Wniosek 2020

Regulamin_2020