O zmianę nazwiska małoletniego dziecka występują obydwoje rodzice, chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje (należy przedstawić akt zgonu rodzica) lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda, wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, wyrażonej osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC. W razie braku porozumienia między rodzicami, każdy z nich może zwrócić się

o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

  1. nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka,
  2. na nazwisko używane,
  3. na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
  4. na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

 

Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku (należy udokumentować aktami stanu cywilnego) lub jest powszechnie znana pod tym nazwiskiem. Zmiana nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Wniosek o zmianę nazwiska składa się osobiście do Kierownika USC (lub jego Zastępcy) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca do Kierownika USC (lub jego zastępcy) właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu wnioskodawcy. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej, w sprawach zmiany nazwiska rozstrzyga Kierownik USC m.st. Warszawy lub jego Zastępca. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o przywróceniu nazwiska osobie, której bezprawnie je zmieniono  oraz  jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o zmianę nazwiska wraz z uzasadnieniem.
2.Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy (o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno) .
3.Jeżeli wnioskodawca pozostaje bądź pozostawał w związku małżeńskim – odpis zupełny aktu małżeństwa (o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno).
4.Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci (o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno).
5.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
6.Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
7.Jeżeli dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca  przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Karolina Wybraniec-Kapela, pok. 305 tel. (34) 3111-523 wew. 248 i 242

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij