Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

Narzeczeni chcąc, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej
z osób wstępujących w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego  przed upływem
5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa
i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC Pajęczno.
 2. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:
  1. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania
   i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa (o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
  3. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców
   i wdów)- o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno.
 3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 4. Cudzoziemcy dodatkowo składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 6. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Karolina Wybraniec-Kapela, pok. 305 tel. (34) 3111-523 wew. 248 i 242

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij