Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna
z ww. osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC Pajęczno.
 2. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:
  1. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania
   i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa (o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
  3. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów-
   o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno.
 3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 4. Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 5. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
  1. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  2. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
 6. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
 7. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Karolina Wybraniec-Kapela, pok. 305 tel. (34) 3111-523 wew. 248 i 242

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij