PRZYJĘCIE DOKUMENTÓW DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA CYWILNEGO
I WYZNANIOWEGO ZE SKUTKIEM CYWILNYM

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Małżeństwo może być zawarte przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawiają wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego albo konsulowi albo kierownikowi, który ma wydać zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:
 • dokument tożsamości,
 • pisemne zapewnienie, że nie wie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć:

 • zapewnienie,
 • odpis aktu urodzenia,
 • odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo o stwierdzeniu jego nieistnienia,
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

 

 1. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Opłata skarbowa:

za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu lub przelewem na konto: ESBANK Bank Spółdzielczy Filia w Pajęcznie 44898000092032000884990001

Ślub poza lokalem – 1000 zł dodatkowa opłata na konto:
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu lub przelewem na konto: ESBANK Bank Spółdzielczy Filia w Pajęcznie 44898000092032000884990001

Terminy załatwienia sprawy:

Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego:
Od 6 miesięcy do 1 miesiąca przed planowaną datą ślubu cywilnego. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Złożenie dokumentów do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:
W okresie 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu wyznaniowego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.
  U. poz. 1741 z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U.
  z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225).

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij