Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy. Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał w kraju miejsca zamieszkania lub nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo też jeżeli wyjechał z Polski przed ukończeniem lat 16 i stale przebywa za granicą, właściwy dla wydania zaświadczenia jest konsul.

Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia  małżeństwa za granicą.
  2. Odpis skrócony aktu urodzenia wydany przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno.
  3. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:

– odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.

– odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa (o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,

– odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowy lub wdowca)-
(o ile nie został sporządzony w USC Pajęczno).

  1. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym.
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Karolina Wybraniec-Kapela, pok. 305 tel. (34) 3111-523 wew. 248 i 242

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij