Tryb postępowania przy wykupie mieszkania z zasobów komunalnych:

1.Podanie wnioskodawcy o sprzedaż lokalu
2.Oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu na terenie kraju
3.Przedłożenie kserokopii umowy najmu
4.Przedłożenie kserokopii dowodu wpłaty za wykonanie operatu szacunkowego
5.Informacja Burmistrza o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży (21 dni)
6.Spisanie protokołu uzgodnień
7.Uiszczenie należności wg kwot zamieszczonych w protokole uzgodnień
8.Spisanie aktu notarialnego
9.Termin załatwienia sprawy do 90 dni.

Tryb postępowania przy wykupie gruntu:

1.Podanie o wykup ze wskazaniem:
– nr ewidencyjny
– położenie
– powierzchnia
2.Podjęcie uchwały przez Radę Miejską o przeznaczeniu gruntu do sprzedaży
3.Sporządzenie operatu szacunkowego
4.Ogłoszenie w wykazie nieruchomości o sprzedaży (21 dni)
5.Ogłoszenie o terminie przetargu
6.Przetarg
7.Uiszczenie należności w terminie 7 dni od przetargu
8.Spisanie aktu notarialnego
9.Termin załatwienia sprawy do 180 dni.

Tryb postępowania przy nadaniu numeru dla nieruchomości: – tutaj

Tryb postępowania przy wydaniu decyzji na wycinkę drzew na terenie nieruchomości:1.Wniosek o zezwolenie na wycięcie

2.Wizja w terenie i spisanie protokołu
3.Wydanie decyzji
4.Termin załatwienia sprawy do 30 dni.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów stanowiących wywroty lub złomy

Więcej informacji o wycince drzew

Informacja o okresie lęgowym ptaków
Tryb postępowania przy wydaniu pozwolenia na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego:

1.Złożenie podania o wyrażenie zgody
2.Uzyskanie w Miejskim Zakładzie Komunalnym technicznych warunków wykonania przyłącza
3.Uiszczenie opłaty adiacenckiej
4.Wydanie zezwolenia na wykonanie przyłącza
5.Termin załatwienia sprawy do 14 dni.

 

Tryb postępowania przy zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku
Wzór wniosku
Termin składania dokumentów

Terminy składania wniosku o zwrot podatku w danym roku:

–  od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
– od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:

– faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
– odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru (do KRS wpisuje się przedsiębiorców: spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, publiczne zakłady opieki społecznej).

Termin załatwienia sprawy

Decyzja – nie później niż 30 dni od złożenia wniosku
Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:
– od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
– od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Pobierz

Szczegółowe informacje można uzyskać
w pokoju nr 103 (parter).

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij