Łódzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej organizuje w Pajęcznie kurs trenerów Grasroots C. Szkolenie  odbędzie się w Pajęczańskim Domu Sportu, który znajduje się przy ul. Rekreacyjnej. Zajęcia praktyczne będą odbywać się na obiektach Stadionu Zawiszy  Pajęczno oraz Orlikach, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez prowadzących.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grasroots C

Kandydatem na kurs trenerów Grasroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne:

  1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:

a.imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E- mail wnioskodawcy,
b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

O PRZYJĘCIU NA KURS DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Koszt kursu zgodny z uchwałą PZPN-  800 zł. Czas trwania 3 miesiące w sesjach weekendowych co 2-3 tygodnie  Ostateczny termin ekrutacji, mija 04.01.2019.
W razie braku chętnych kurs nie odbędzie się.

Szczegółowych informacji udziela p. PIOTR GRZELAK tel. 602433666

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie kursu jest  Kierownik Domu Sportu Pan Bogusław Okrzesik tel. 694358195 lub  530628606, e-mail domsportu@pajęczno.pl

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij