EFS

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w okresie od 1.09.2012r. do 30.08.2013r. Szkoły Podstawowe z terenu Gminy i Miasta Pajęczno zostały objęte projektem systemowym pn. „Dobry start w przyszłość”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej prezentujemy kilka istotnych informacji o realizowanym projekcie systemowym.

Całkowita Wartość Projektu: 128 576,80 PLN

Beneficjent: Gmina i Miasto Pajęczno

Nazwa Projektu: „Dobry start w przyszłość”

Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-10-093/11

Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Cel Główny Projektu:

Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III dwóch szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Pajęczno dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych

 

Cele Szczegółowe Projektu:

 1.  Zapewnienie każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie do końca realizacji projektu.
 2. Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu.
 3. Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się, innych dysfunkcji związanych z zaburzeniami rozwoju mowy oraz wymagających terapii grupowej u 50% uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Pajęczno w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji w okresie do końca realizacji projektu.

 

W ramach projektu realizowane są następujące rodzaje zajęć dla klas I-III:

1.Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-informatycznych- SP Pajęczno

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych muzyczno-tanecznie-SP Pajęczno
 2. Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie-SP Pajęczno
 3. Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych –nauki przyrodnicze-SP Pajęczno
 4. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy-SP Pajęczno
 5. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy -SP Pajęczno
 6. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji –SP Makowiska
 7. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-SP Makowiska
 8. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy-SP Makowiska

10.Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych-SP Makowiska

11.Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie-SP Makowiska

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych muzyczno-tanecznie-SP Makowiska
 2. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z terapii grupowej -SP Makowiska

 

 

Termomodernizacja i przebudowa Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie

Tablica_Gimnazjum


 

Rozbudowa Placu Targowego

Targowica


 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Publicznym Gimnazjum

W terminie od 01.03.2010 r. do 30.06.2010 r. Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie będzie realizować następujące projekty:
1) „Piękny umysł – program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
2) „Mądry gimnazjalista- program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
3) „Siła pamięci- program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
4) „Odkrywamy możliwości umysłu – program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
5) „Potęga umysłu- program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
6) „Wierzę, że potrafię – program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
7) „Potrafię- program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”
8) „Rozwijamy intelekt – program edukacyjny dla dzieci w wieku gimnazjalnym”

 

Strona Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa łódzkiego

Strona Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

EFS-1


 

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pajęcznie

rozbudowa_szkoly


 

„Integracja poprzez zajęcia świetlicowe i koła zainteresowań”

Gmina i Miasto Pajęczno jest realizatorem projektu:

„Integracja poprzez zajęcia świetlicowe i koła zainteresowań”

realizowanego w ramach

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Jaki jest cel projektu?

 

Celem projektu jest integracja dzieci i młodzieży z terenu wsi Siedlec wokół zajęć świetlicowych i kół zainteresowań.

Poprzez udział w projekcie młodzi mieszkańcy wsi aktywnie spędzą czas, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania oraz poszerzą horyzonty.

Okres realizacji projektu: 1 marzec 2009r do 31 grudzień 2009r

 

Biuro projektu:

Gmina i Miasto Pajęczno

Ul. Parkowa 8/12

98-330 Pajęczno

tel. 034 311 15 23 fax. 034 311 21 35

www: pajeczno.pl


 

„Integracja poprzez wspólne poznawanie świata”

Gmina i Miasto Pajęczno jest realizatorem projektu:

„Integracja poprzez wspólne poznawanie świata”

realizowanego w ramach

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest integracja dzieci i młodzieży z terenu wsi Siedlec poprzez wspólne, ciekawe spędzanie czasu oraz poznawanie interesujących miejsc i ludzi. Realizacja projektu nastąpi poprzez cykl wyjazdów edukacyjno-integracyjnych.

„Podróże kształcą” – w tym wypadku będą kształtować młodych ludzi i nie pozostaną bez wpływu na dalszy ich rozwój i budowanie wzajemnych więzi.

 

Okres realizacji projektu: 1 luty 2009r do 31 lipca 2009r

 

Biuro projektu:

Gmina i Miasto Pajęczno
Ul. Parkowa 8/12
98-330 Pajęczno
tel. 034 311 15 23 fax. 034 311 21 35
www: pajeczno.pl


 

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Ładzin-budowa placu zabaw

logotypy_EFR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu stworzenie „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Ładzin-budowa placu zabaw” współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania   413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013

Całkowity koszt operacji w zł:  23 357,70 zł
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 18 990,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego w zł: 15 192,00 zł

Wkład własny Beneficjenta 8 165,70 zł

Okres realizacji projektu: 23.08.2012 r.-18.06.2013 r.

 

Opis i cel realizowanego projektu : Cała operacja realizowana będzie w miejscowości Ładzin na działce nr 308/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4.  Celem operacji będzie stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności  rekreacyjno-społecznej w postaci wybudowania placu zabaw dla dzieci.  Dzięki temu dzieci zamieszkujące w tej miejscowości zyskają bezpieczne, atrakcyjne i nowoczesne miejsce do zabaw i rekreacji. Planowana operacja przyczyni się również do tego, że najmłodsi mieszkańcy tej miejscowości będą się mogli prawidłowo rozwijać poprawiając i utrwalając przy tym prawidłową koordynację ruchową.  Operacja będzie również zgodna z celami Lokalnej Grupy Działania tj. celem ogólnym III: Budowa kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty oraz celem szczegółowym III2.Rozwój infrastruktury na potrzeby kultury, rekreacji i sportu.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:
Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności  rekreacyjno-społecznej w miejscowości Ładzin postaci wybudowania placu zabaw dla dzieci.-1 kpl
Rezultatu:

 1. Zakupione i zamontowane urządzenie Zjazd linowy –standard plus – 1 kpl.
 2. Zakupione i zamontowane urządzenie – Linarium stożek-1 sztuka
 3. Zakupione i zamontowane urządzenie – Huśtawka podwójna metalowa-1 kpl.
 4. Zakupione i zamontowane urządzenie –Zestaw nr 11 standard-1 kpl.
 5. Zakupiona i zamontowana Tablica z regulaminem-1 sztuka

6 Zakupione i zamontowane urządzenie- Bujak sprężynowy Konik-1 sztuka

7 Zakupione i zamontowane urządzenie -Bujak sprężynowy Ryba- 1 sztuka

 1. Liczba dzieci korzystająca z wybudowanego placu zabaw.

Oddziaływanie projektu:  Montaż poszczególnych urządzeń przyczyni się również w pozytywny sposób do poprawy kondycji ruchowej tych dzieci poprzez ich zwiększoną aktywność ruchową . Przełoży się również na lepszy stan zdrowia, w ich dalszym życiu oraz przyśpieszy ich rozwój  pod względem psychoruchowym. Planowana operacja zwiększy również atrakcyjność wsi Ładzin w oczach jej lokalnej społeczności.


 

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Dylów Rządowy-budowa placu zabaw

logotypy_EFR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu stworzenie „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Dylów Rządowy-budowa placu zabaw” współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania   413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013

Całkowity koszt operacji w zł:  23 357,70 zł
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 18 990,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego w zł: 15 192,00 zł

Wkład własny Beneficjenta 8 165,70 zł

Okres realizacji projektu: 23.08.2012 r.-18.06.2013 r.

 

Opis i cel realizowanego projektu : Cała operacja realizowana będzie w miejscowości Dylów Rządowy na działce nr 170 położonej w obrębie geodezyjnym nr 4.  Celem operacji będzie swtorzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności  rekreacyjno-społecznej w postaci wybudowania placu zabaw dla dzieci.  Dzięki temu dzieci zamieszkujące w tej miejscowości zyskają bezpieczne, atrakcyjne i nowoczesne miejsce do zabaw i rekreacji. Planowana operacja przyczyni się również do tego, że najmłodsi mieszkańcy tej miejscowości będą się mogli prawidłowo rozwijać poprawiając i utrwalając przy tym prawidłową koordynację ruchową.  Operacja będzie również zgodna z celami Lokalnej Grupy Działania tj. celem ogólnym III: Budowa kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty oraz celem szczegółowym III2.Rozwój infrastruktury na potrzeby kultury, rekreacji i sportu.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu: Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności  rekreacyjno-społecznej w miejscowości Dylów Rządowy w postaci wybudowania placu zabaw dla dzieci.-1 kpl  
Rezultatu:

 1. Zakupione i zamontowane urządzenie Zjazd linowy –standard plus – 1 kpl.
 2. Zakupione i zamontowane urządzenie – Linarium stożek-1 sztuka
 3. Zakupione i zamontowane urządzenie – Huśtawka podwójna metalowa-1 kpl.
 4. Zakupione i zamontowane urządzenie –Zestaw nr 11 standard-1 kpl.
 5. Zakupiona i zamontowana Tablica z regulaminem-1 sztuka

6 Zakupione i zamontowane urządzenie- Bujak sprężynowy Konik-1 sztuka

7 Zakupione i zamontowane urządzenie -Bujak sprężynowy Konik- 1 sztuka

 1. Liczba dzieci korzystająca z wybudowanego placu zabaw.

 

Oddziaływanie projektu: Montaż poszczególnych urządzeń przyczyni się również w pozytywny sposób do poprawy kondycji ruchowej tych dzieci poprzez ich zwiększoną aktywność ruchową . Przełoży się również na lepszy stan zdrowia, w ich dalszym życiu oraz przyśpieszy ich rozwój  pod względem psychoruchowym. Planowana operacja zwiększy również atrakcyjność wsi Dylów Rządowy w oczach jej lokalnej społeczności.


 

„Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Siedlec-budowa placu zabaw”

logotypy_EFR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu stworzenie „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Siedlec-budowa placu zabaw” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania   413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowity koszt operacji w zł:  26536,02 zł
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 20981,40 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych pochodzących z Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego w zł: 16785,12 zł
Wkład własny Beneficjenta 9750,90 zł

Opis i cel realizowanego projektu
Cała operacja realizowana będzie w miejscowości Siedlec na działce nr 235 położonej w obrębie geodezyjnym nr 19.  Celem operacji będzie podniesienie atrakcyjności miejscowości Siedlec pod względem rekreacyjnym i społecznym w oczach lokalnej społeczności z terenu Gminy Pajęczno oraz rozwój rekreacji i pobudzenie turystyki w tej miejscowości. Operacja będzie również zgodna z celami Lokalnej Grupy Działania tj. celem ogólnym III: Budowa kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty oraz celem szczegółowym III2.Rozwój infrastruktury na potrzeby kultury, rekreacji i sportu.
Efekty rzeczowe projektu na poziomie 

Produktu:
Swtorzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności  rekreacyjno-społecznej w postaci wybudowania placu zabaw dla dzieci.-1 kpl
Rezultatu:
1. Zakupione i zamontowane urządzenie Zestaw Marko II -1 kpl.
2. Zakupione i zamontowane urządzenie – Langur zestaw sprawnościowy-1 kpl
3. Zakupione i zamontowane urządzenie – Ciuchcia Emilka-1 kpl.
4. Zakupione i zamontowane urządzenie –Huśtawka podwójna z siedziskami-1 kpl.
5. Zakupione i zamontowane urządzenie- Bujak Nosorożec-1 sztuka
6 Zakupione i zamontowane urządzenie- Bujak Żyrafa -1 sztuka
7 Zakupiona i zamontowana Tablica zawierająca Regulamin placu zabaw-1 sztuka
8. Liczba dzieci korzystająca z wybudowanego placu zabaw.
Oddziaływanie projektu:
Montaż poszczególnych urządzeń przyczyni się wzrostu atrakcyjności miejscowości Siedlec  pobudzi rozwój rekreacji i turystyki. Ponadto w pozytywny sposób będzie oddziaływać na kondycję ruchową tych dzieci. Przełoży się również na lepszy stan zdrowia, w ich dalszym życiu oraz przyśpieszy ich rozwój  pod względem psychoruchowym. Planowana operacja zwiększy również atrakcyjność miejscowości Siedlec w oczach jej lokalnej społeczności.


 

„Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Lipina-budowa placu zabaw”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu stworzenie „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Lipina-budowa placu zabaw” współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania   413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowity koszt operacji w zł:  26536,02 zł
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 20981,40 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych pochodzących z Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego w zł: 16785,12 zł

Wkład własny Beneficjenta 9750,90 zł

 

Opis i cel realizowanego projektu

Cała operacja realizowana będzie w miejscowości Lipina na działce nr 171/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10.  Celem operacji będzie podniesienie atrakcyjności miejscowości Lipina pod względem rekreacyjnym i społecznym w oczach lokalnej społeczności z terenu Gminy Pajęczno oraz rozwój rekreacji i pobudzenie turystyki w tej miejscowości. Operacja będzie również zgodna z celami Lokalnej Grupy Działania tj. celem ogólnym III: Budowa kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty oraz celem szczegółowym III2.Rozwój infrastruktury na potrzeby kultury, rekreacji i sportu.

Efekty rzeczowe projektu na poziomie:

Produktu:
Swtorzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności  rekreacyjno-społecznej w postaci wybudowania placu zabaw dla dzieci.-1 kpl
Rezultatu:

 1. Zakupione i zamontowane urządzenie Zestaw Marko II -1 kpl.
 2. Zakupione i zamontowane urządzenie – Langur zestaw sprawnościowy-1 kpl
 3. Zakupione i zamontowane urządzenie – Ciuchcia Emilka-1 kpl.
 4. Zakupione i zamontowane urządzenie –Huśtawka podwójna z siedziskami-1 kpl.
 5. Zakupione i zamontowane urządzenie- Bujak Nosorożec-1 sztuka

6 Zakupione i zamontowane urządzenie- Bujak Żyrafa -1 sztuka

7 Zakupiona i zamontowana Tablica zawierająca Regulamin placu zabaw-1 sztuka

 1. Liczba dzieci korzystająca z wybudowanego placu zabaw.

Oddziaływanie projektu: 
Montaż poszczególnych urządzeń przyczyni się wzrostu atrakcyjności miejscowości Lipina,  pobudzi rozwój rekreacji i turystyki. Ponadto w pozytywny sposób będzie oddziaływać na kondycję ruchową tych dzieci. Przełoży się również na lepszy stan zdrowia, w ich dalszym życiu oraz przyśpieszy ich rozwój pod względem psychoruchowym. Planowana operacja zwiększy również atrakcyjność miejscowości Lipina w oczach jej lokalnej społeczności.


 

Zjazd Miłośników Koni

logotypy_EFR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zjazd Miłośników Koni” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w  zakresie małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowity koszt operacji: 19760,60 zł

Udział środków UE: 14096,29 zł

Wkład Beneficjenta:  5664,31 zł  


 

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Patrzyków-budowa placu zabaw

logotypy_EFR

W dniu 28.11.2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno podpisał umowę przyznania pomocy na operację pn. Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Patrzyków-budowa placu zabaw. Dzięki podpisanej umowie w miejscowości Patrzyków zamontowane zakupione i zamontowane zostaną następujące urządzenia stanowiące wyposażenie placu zabaw:

 1. Wieża Niska-1sztuka
 2. Huśtawka Podwójna-1sztuka
 3. Karuzela Talerzowa Prosta-1sztuka
 4. Pluton-1sztuka
 5. Bujak Koń-1sztuka
 6. Bujak Pies-1sztuka
 7. Tablica Regulaminowa-1sztuka

Zakup i profesjonalny montaż urządzeń sprawi, że dzieci zamieszkujące miejscowość Patrzyków jak i te które będą ją odwiedzać zyskają wspaniałe miejsce do zabawy i rekreacji na świeżym powietrzu. Korzystanie ze stworzonego placu zabaw będzie bezpłatne.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu stworzenie „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w miejscowości Patrzyków-budowa placu zabaw.” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania   413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w  zakresie małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Całkowity koszt operacji:19764,87   zł
Udział środków UE:11060,72 zł
Wkład Beneficjenta: 8704,15 zł  


 

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w postaci siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno

logotypy_EFR

W dniu 23.12.2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno podpisał umowę przyznania pomocy na operację pn. Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w postaci siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno
Dzięki podpisanej umowie w miejscowości Pajęczno zamontowane zakupione i zamontowane zostaną następujące urządzenia:
1.Krzesełko do podnoszenia masy ciała – wyciąg górny-1 sztuka
2.Krzesełko do podnoszenia masy ciała – wyciskanie-1 sztuka
3.Wahadło – Surfer-1 sztuka
4.Trenażer talii i bioder – Twister-1 sztuka
5.Biegacz – piechur-1 sztuka
6.Trenażer eliptyczny – Orbitrek-1 sztuka
7.Wioślarz-1 sztuka
8.Trenażer nóg i rąk – narty biegówki-1 sztuka
9.Stepper-2 sztuki
10. THJ-Pylon-5 sztuk
11.Tablica z regulaminem z korzystania z siłowni zewnętrznej-1 sztuka
Zakup i profesjonalny montaż urządzeń służących do wykonywania różnorodnych ćwiczeń sprawi, że mieszkańcy zamieszkujący teren Gminy i Miasta Pajęczno zyskają wspaniałe miejsce aktywności rekreacyjno-społecznej, które po zakończeniu realizacji operacji zostanie udostępnione bezpłatnie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu stworzenie „Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w postaci siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania   413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w  zakresie małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowity koszt operacji: 37236,88  zł
Udział środków UE: 24219,10 zł
Wkład Beneficjenta: 13017,78 zł 
  


 

System informacji przestrzennej Gminy Pajęczno

loga_RPO

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa Inwestycji :  Nr Projektu WND-RPLD.04.02.00-00-045/13

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Pajęczno wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”

Całkowita Wartość Projektu: 63 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 52 849,00 PLN

Nazwa beneficjenta :  Gmina i Miasto Pajęczno

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego


 

WESOŁE PRZEDSZKOLE

EFS-1

 

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w okresie od 1.06.2015r. do 30.11.2015r. oddziały przedszkolne działające przy Szkołach Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Pajęczno zostały objęte projektem pn. „Wesołe przedszkole”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej prezentujemy kilka istotnych informacji o realizowanym projekcie.

Całkowita Wartość Projektu: 227 554,00 PLN

Beneficjent: Gmina i Miasto Pajęczno

Nazwa Projektu: „Wesołe przedszkole”

Numer projektu: POKL.09.01.01-10-080/15

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Cel główny projektu: Podniesienie jakości pracy 4 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych w tym 2 oddziałów w SP w Pajęcznie oraz 2 oddziałów w SP Makowiska w Gminie Pajęczno poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 30.11.2015r.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Stworzenie w 4 oddziałach przedszkolnych 2 szkół podstawowych w okresie do 30.11.2015 r. warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.

  W ramach projektu zrealizowane zostanie zadanie „ Zakup wyposażenia dla oddziałów działających przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Makowiskach.

W ramach zadania dokonany zostanie zakup wyposażenia w postaci:

 1. Wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach;
 2. Mebli i wyposażenia;
 3. Wyposażenia wypoczynkowego;
 4. Zakupu i montażu mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń;
 5. Zakupu zabawek i pomocy dydaktycznych;
 6. Zakupu pomocy dydaktycznych;
 7. Zakupu artykułów plastycznych;
 8. Zakupu wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi;
 9. Zakupu Technologii ICT do zarządzania placówką, która będzie wykorzystywana przez 4 oddziały przedszkolne działające przy Szkole Podstawowej w Pajęcznie oraz przy Szkole Podstawowej w Makowiskach. 
 10. Zakupu Sprzętu ICT;
 11. Zakupu Sprzętu audiowizualnego;
 12. Zakupu tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem systemowym/podstawowym;

„Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie”

logo WFOSiGW

Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”

Wartość ogólna zadania
34 160,00 zł

Wysokość dotacji pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
29 700,00 zł

Opis zakresu projektu:

-Zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną:

– Sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny

– Wyposażenie pracowni: ( biblioteczka słoneczna skośna, Stojak wielofunkcyjny,

– Uchwyt TV płaski z regulacją 26’’-60’’)

www.zainwestujwekologie.pl


Utworzenie ogródka dydaktycznego ”Pajączek” przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pajęcznie”

logo WFOSiGW

Utworzenie ogródka zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach -2015”

 

Wartość ogólna zadania

46 595,54 zł

Wysokość dotacji pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

30 955,00 zł

Opis zakresu projektu:

-Elementy wyposażenia ogródka w tym: Tablice informacyjne-1szt. Tablice dydaktyczne-1 szt. Tabliczki do oznaczania roślin-29 sztuki Budki-2 sztuki, Karmniki-2 szt. Poidełka dla ptaków-2 sztuki, Ławki-3 sztuki, Kosze na odpady-3 sztuki, Żwir-7 ton, Torf-3200 litrów, Ziemia-4 tony, Kora 27 m3, Geowłóknina-396 m2 System nawadniający-1 szt., Zestaw koszy do segregacji śmieci- 1szt, Obrzeża odgradzające nawierzchnię wraz z kotwami mocującymi-70 mb

-Nasadzenia i przygotowanie gruntu: Drzewa-8 sztuk, Krzewy-72 sztuki, Byliny-38, Trawy-12, Nasiona warzyw i ziół-25, Przygotowanie gruntu pod nasadzenia -1

-Pomoce dydaktyczne-Narzędzia ogrodowe w tym: Szpadel-11 sztuk, Grabie-11 sztuk, Motyczki-10 sztuk, Konewki-11 sztuk

www.zainwestujwekologie.pl


Budowa altanki w sołectwie Dylów Rządowy na terenie Gminy Pajęczno.

Dnia 10.10.2016  roku Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno zawarł umowę z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, na mocy której Gmina i Miasto Pajęczno otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 5000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego pn. „Budowa altanki w sołectwie Dylów Rządowy na terenie Gminy Pajęczno” Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z wybudowanej altanki będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy tego sołectwa.

z-wami-zmieniamy-lodzkieZakup altanki na potrzebę realizacji projektu pn. Budowa altanki w sołectwie Dylów Rządowy na terenie Gminy Pajęczno jest współfinansowane przez Województwo Łódzkie.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij