WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PAJĘCZNO

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłosił:

  1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 530/2 położonej w obrębie Gajęcice Stare, gm. Pajęczno.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana o numerze ewidencyjnym 530/2 o pow. 1,0376 ha (pow. zabudowy 483,00 m²) w miejscowości Gajęcice Stare, dla której Sąd Rejonowy  w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Pajęcznie, prowadzi księgę wieczystą SR2W/00010770/5. Na działce usytuowany jest budynek murowany pełniący uprzednio funkcję oświatową.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pajęczno, działka ewidencyjna o numerze 530/2 znajduje się na terenie o symbolu 1U – tereny przeznaczone pod zabudowę usługową.

CENA WYWOŁAWCZA NETTO NIERUCHOMOŚCI WYNOSI – 850.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 ROKU O GODZ. 10.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 (sala konferencyjna)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium.       

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) należy wnieść najpóźniej 6 dni przed przetargiem tj. do dnia 12 września 2018 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy i Miasta Pajęczno: esBANK Bank Spółdzielczy 29 8980 0009 2032 0012 3783 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wadium może też być wnoszone w obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach. Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego  przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, najpóźniej do dnia 12 września 2018 r. do godziny 1500.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno oraz na stronach internetowych Gminy Pajęczno: www.bip.pajeczno.pl oraz www.pajeczno.pl

Osoby zainteresowane przetargiem zobowiązane są do zapoznania się z przedmiotem przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12, p. 103

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno

(-) mgr inż. Dariusz Tokarski

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij