Zakończono warsztat

W ramach realizacji projektu Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznymwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 09.02.2015r do 12.02.2015r. zrealizowano warsztat ” Skutecznej komunikacji” W warsztatach uczesniczyło 35 osób- podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie. Głownym celem zajęć było nabycie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku, autoprezentacji, udzielania informacji zwrotnej, uczenie się technik skutecznej komunikacji przydatnej w życiu osobistym i zawodowym, nauczenię organizować i planować czas własny, motywować się, uczyć elastyczności swoistej otwartości na zmiany.

Uczestnicy zwiększyli swoją samoocenę i pewność siebie co pozwoli im się odnależć na rynku pracy. Uczestnicy uzyskali wiedzę z zakresu określenia mocnych i słabych stron, poczucia własnej wartości dzieki czemu zwiększyła się ich świadomość swoich pozytywnych stron.

Zakończono indywidualne spotkania z psychologiem

W dniach od 02.03.2015r do 31.03.2015r zrealizowano dla 14 BO indywidualne spotkania z psychologiem w ramach 5 godz  na każdego uczestnika.

Celem spotkań było określenie potecjałów osobistych, wzmocnienie poczucia własnej wartości Wykonywanie ćwiczeń motywujących do aktywizacji społeczno-zawodowej  oraz osoby te otrzymały wsparcie psychologiczne w uzyskaniu wiedzy na temat samego siebie.

Zakończono indywidywidualne spotkania z doradcą zawodowym:

W ramach projektu w dniach 13.02.2015r do 02.03.2015r  odbyły się idywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 14 BO w wymiarze 5 godz /osoba.  Celem konsultacji było pozyskanie informacji o uczestnicha projektu, ustalenie indywidualnych predyspozycji zawodowych i ososbowościowych oraz oczekiwań związanych z kierunkiem szkoleń zawodowych.

Kurs ” Magazynier z obsługą komputera”

 

W ramach realizacji projektu Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznymwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  zostały przeprowadzone grupowe zajęcia dla 11 BO w wymiarze 40 godz.  w dniach od 09.02.2015r do 12.02.2015r. pod hasłem
 „Kurs Magazynier z obsługą komputera” dla beneficjentów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie.  W sumie przeprowadzono  40 godziny  zajęć.

Zorganizowanie kursu  w ramach projektu Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym miało na celu wdrożenie do elementarnego przygotowania i bezpiecznego posługiwania się komputerem. Celem kursu było przygotowanie jego uczestników do pracy na stanowisku magazyniera z obsługą komputera.

 

Podsumowanie:

Do oceny szkolenia zastosowano ankietę jako arkusz ewaluacji. Ankieta pozwoliła zebrać informacje dotyczące przydatności  i atrakcyjności szkolenia oraz poznać opinie uczestników.

Można wnioskować, że cele kursu i oczekiwania uczestników zostały zrealizowane w stopniu bardzo dobrym. Uczestnicy kursu w sposób praktyczny sprawdzali zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw obsługi kas fiskalnych. Spotkania przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze

Kurs koparko – ładowarki-rok 2015

W ramach realizowanego peojektu w dniach od 02.03.2015r do 28.03.2015r  zrealizowano 202 godziny zajęć, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych w zakresie kursu „Koparko-ładowarki”.

Zorganizowanie kursu w ramach projektu „Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” miało na celu wdrożenie do elementarnego przygotowania i bezpiecznego obsługiwania koparko-ładowarki.

Przebieg zajęć był zgodny z dziennikiem.

 

W ramach programu uczestnik szkolenia zapoznał się z następującymi zagadnieniami:

 

 

-Silniki spalinowe

-Elementy hydrauliki

-Podstawy Elektrotechniki

-Budowa koparko-ładowarek

-Użytkowanie eksploatacyjne

-Technologia robót

-Dokumentacja techniczna

-BHP

 

 

Do oceny szkolenia zastosowano ankietę jako arkusz ewaluacji. Ankieta pozwoliła zebrać informacje dotyczące przydatności  i atrakcyjności szkolenia oraz poznać opinie uczestników.

Można wnioskować, że cele kursu i oczekiwania uczestników zostały zrealizowane w stopniu bardzo dobrym. Uczestnicy kursu w sposób praktyczny sprawdzali zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi koparko-ładowarki. Spotkania przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

Kurs Operator wózkow jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej – rok 2015

W ramach realizacji projektu „Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  przeprowadzony został kurs  „Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczna wymianą butli gazowej”  w dniach 20.04.2015r do 30.04.2015r. dla beneficjentów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie.

Kurs przygotowuje i uprawnia do samodzielnego kierowania wózkami jezdniowymi wszelkiego typu z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym.  Kurs prowadzony jest według programu zatwierdzonego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach. Do głównych zadań wykonywanych przez kierowcę operatora wózka jezdniowego należy przygotowanie wózka do pracy, pobieranie, transportowanie, scalanie i składowanie ładunków, prowadzenie dokumentacji kontroli urządzeń oraz utrzymanie w dobrym stanie urządzeń transportu bliskiego.

 

Program kursu obejmował następujące działy:

 1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
 2. Budowa wózka
 3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
 4. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
 5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 6. Wiadomości z zakresu bhp
 7. Praktyczna nauka jazdy
 8. Wiadomości o dozorze technicznym
 9. Bezpieczna wymiana butli

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie:

Do oceny szkolenia zastosowano ankietę jako arkusz ewaluacji. Ankieta pozwoliła zebrać informacje dotyczące przydatności i atrakcyjności szkolenia oraz poznać opinie uczestników.

Można wnioskować, że cele kursu i oczekiwania uczestników zostały zrealizowane w stopniu bardzo dobrym. Uczestnicy kursu w sposób praktyczny sprawdzali zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw obsługi wózka jezdniowego. Spotkania przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.

Warsztat kreowania własnego wizerunku i autoprezetacji -rok 2015

W dniach od 01.04.2015r do 03.04.2015 zrealizwano18 h dla 14 BO zajęć grupowych z zakresu „ Warsztatów kreowania własnego wizerunku i autoprezentacji”.  Przebieg zajęć był zgodny z dziennikiem . Frekwencja na zajęciach wynosiła 100%.

Głównym celem zajęć było budowanie pozytywnego wizerunku, autoprezentacja, autopromocja pomocna w zaprezentowaniu się  na rozmowie kwalifikacyjnej , pozyskanie przychylności, nacechowane wzbudzeniem zaufania oraz sympatii w oczach potencjalnego pracodawcy, następnie uczestnicy poznali istotną wartości znaczenia sieci pomocnych kontaktów zawodowych, wzbogacili swoją wiedze na temat asertywności, i komunikatywności przydatną  w życiu osobistym i zawodowym, nauczyli się organizować i planować czas własny, analizować i tworzyć własne oferty pracy, motywować się, oraz uczyć elastyczności swoistej otwartości na zmiany, łatwości adaptacji do nowych co za tym idzie często zmieniających się warunków pracy na rynku. Wyżej wymienione cele zostały osiągnięte poprzez aktywizację grupy różnymi metodami tj. mini wykłady, projekcje filmów, ćwiczenia praktyczne, oraz zabawę.

Zakończono realizację kursu na kosmetyczkę- rok 2014

W ramach realizacji projektu „Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  zostały przeprowzdone grupowe zajęcia  pod hasłem „Kurs – kosmetyczka” dla beneficjentów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie.   Kurs obejmował 40 godzin zajęć.

Kurs obejmował zagadnienia związane z teoretycznym i praktycznym wykonywaniem zawodu kosmetyczki. Program szkolenia obejmował m.in. podstawowe wiadomości z zakresu kosmetyki i kosmetologii, zapoznanie z wyposażeniem i organizacją pracy w gabinecie kosmetycznym. W czasie zajęć kursantki wykonywały zabiegi pielęgnacyjne dłoni i manicure, zabiegi pielęgnacyjne stóp i pedicure, pielęgnację brwi i rzęs, Poznały sposób pielęgnacji cery oraz depilacji ciała.  W czasie trwania szkolenia uczestniczki  miały zapewniony poczęstunek w formie gorącego obiadu oraz serwisu kawowego.  Poziom kursu został oceniony bardzo wysoko przez beneficjentki.

Zakończono realizację kursu ” Obsługa kasy fiskalnej” – rok 2014

W ramach realizacji projektu Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznymwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach od 22.07.2014 do 30.07.2014r  zostały przeprowadzone grupowe zajęcia  pod hasłem
Kurs „Obsługa kasy fiskalnej” dla beneficjentów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie. Zorganizowanie kursu  w ramach projektu Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym miało na celu wdrożenie do elementarnego przygotowania i bezpiecznego posługiwania się kasą fiskalną. Celem kursu było przygotowanie jego uczestników do pracy na stanowisku kasjera/sprzedawcy.Kasjer handlowy w zakresie obsługi kas fiskalnych powinien przestrzegać przepisów bhp i ppoż.; inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży; przyjmować zapłatę w różnych formach płatności jak gotówka, bon, karta kredytowa; przyjmować należności od klientów w formie gotówki i wydawać resztę; wycofać sprzedany towar z pozycji paragonu, anulować paragon, przyjąć i zwrócić kaucję; rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze i inne formy płatności za sprzedane towary; zaprogramować kasę; sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty; wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary; odróżnić gatunki handlowe i rozpoznawać towary.

Zakończono realizację kursu ” TECHNOLOG ROBÓT BUDOWLANYCH”rok 2014

 

W związku z realizowanym przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie projektu pt. „Rozwój zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjenci ostateczni objęci zostali różnymi formami wsparcia.

Podczas warsztatów aktywizacji zawodowej określone zostały preferencje zawodowe uczestnika projektu pod kątem wyboru określonego kursu zawodowego. Na podstawie wydanych opinii przez doradcę beneficjenci skierowani zostali na poszczególne kursy. Jednym z nich był          ” Kurs – technolog robót budowlanych”

 

W trakcie kursu były poruszane następujące zagadnienia:

 

– Bhp przy wykonywaniu robót budowlanych

– Materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót budowlanych

– Przygotowanie się pod względem technicznym i czasowym na realizację technologii robót budowlanych

– Przygotowanie podłoży do malowania

– Wykonywanie powłok malarskich

– Wykonywanie ścianek działowych

– Wykonywanie posadzek z płytek

– Ocenianie przydatności materiałów

– Wykonywanie pomocniczych czynności ogólnobudowlanych
(w tym remontowe, rozbiórkowe i naprawcze)

– Przedmiar i obmiar robót

– Pomiar inwentaryzacyjny

– Sporządzenie zapotrzebowania i   rozliczenia materiałowe dotyczące stanowiska pracy

– Rozliczanie z pobranego materiału

– Korzystanie z urządzeń , wyposażenia i zaplecza techniczno socjalnego placu budowy

 

Beneficjenci mieli zapewnione także niezbędne materiały dydaktyczne oraz catering.

Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu sprawdzającego poziom wiadomości i umiejętności praktycznych.

Po zrealizowanym kursie zawodowym z pełną świadomością można stwierdzić, że beneficjenci nabyli wiedze teoretyczna oraz umiejętności praktyczne potrzebne do wykonywania zawodu technologa robót budowlanych.

 

Zakończono realizację -Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”-rok 2014

W związku z realizowanym przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie projektu pt. „Rozwój zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjenci ostateczni objęci zostali różnymi formami wsparcia.

 

Podczas warsztatów aktywizacji zawodowej określone zostały preferencje zawodowe uczestnika projektu pod kątem wyboru określonego kursu zawodowego. Na podstawie wydanych opinii przez doradcę beneficjenci skierowani zostali na poszczególne kursy. Jednym z nich był             ” Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 145”

 

W trakcie kursu były poruszane następujące zagadnienia:

– zastosowanie elektryczności do spawania łukowego

– oznaczenie i wymiarowanie spoin

– wykonywanie złączy teowych narożnych w pozycji PA, PB, PG, PD, PF

– bhp

– wykonywanie złączy rura-blacha w pozycji PD

– metoda przygotowania złączy do spawania

– cięcie tlenowe i plazmowe

 

 

 

 

 

Beneficjenci mieli zapewnione także niezbędne materiały dydaktyczne oraz catering.

Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu sprawdzającego poziom wiadomości i umiejętności praktycznych.

Po zrealizowanym kursie zawodowym z pełną świadomością można stwierdzić, że beneficjenci nabyli wiedze teoretyczna oraz umiejętności praktyczne potrzebne do wykonywania zawodu spawacza

Zakończono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym-rok 2014

           W ramach projektu „ROZWÓJ ZAWODOWY OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” realizowanym przez Miejsko –  Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie w ramach Priorytetu Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 odbyły się:

Indywidualne spotkania z doradztwa zawodowego. Celem konsultacji było pozyskanie informacji o potencjalnych Beneficjentach ostatecznych projektu, ustalenie indywidualnych predyspozycji zawodowych i osobowościowych oraz oczekiwań związanych z kierunkiem szkoleń zawodowych . Oprócz rozmowy doradczej, jako ostatniego elementu konsultacji (w trakcie której po określeniu profilu zainteresowań zawodowych oraz wypełnieniu testu samooceny) przedstawiali swój dorobek zawodowy oraz ścieżkę dotychczasowej edukacji. W ramach tychże indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym zostały przeprowadzone testy:

 1. Test zainteresowań , który pozwolił na określenie profilu zainteresowań zawodowych,
 2. Test Herzberga, który miał na celu wskazanie dominujących cech osobowości,
 3. Ankieta skłonności zawodowych, jako wyznacznik ścieżki zawodowej,
 4. Indywidualne planowanie kariery, które miało za zadanie wskazać satysfakcjonującą pracę zawodową.

 

W konsultacjach wzięło udział 23 uczestników projektu. Propozycje obszarów edukacyjnych i zawodowych dla beneficjentów  wypływały przede wszystkim w trakcie prowadzonej rozmowy doradczej. Wybór propozycji obszarów edukacyjnych wypływał ściśle z poziomu wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz profilu zainteresowań zawodowych.

Zakończono WARSZTATY KREOWANIA WŁASNEGO WIZERUNKU I AUTOPREZENTACJI” na rok 2014r.

Zgodnie z powyższymi ustaleniami wynikającymi z umowy, zrealizowano 18 h zajęć grupowych z zakresu „ Warsztatów kreowania własnego wizerunku i autoprezentacji”.  Przebieg zajęć był zgodny z dziennikiem . Frekwencja na zajęciach wynosiła 100%.

 

Głównym celem zajęć było budowanie pozytywnego wizerunku, autoprezentacja, autopromocja pomocna w zaprezentowaniu się  na rozmowie kwalifikacyjnej , pozyskanie przychylności, nacechowane wzbudzeniem zaufania oraz sympatii w oczach potencjalnego pracodawcy, następnie uczestnicy poznali istotną wartości znaczenia sieci pomocnych kontaktów zawodowych, wzbogacili swoją wiedze na temat asertywności, i komunikatywności przydatną  w życiu osobistym i zawodowym, nauczyli się organizować i planować czas własny, analizować i tworzyć własne oferty pracy, motywować się, oraz uczyć elastyczności swoistej otwartości na zmiany, łatwości adaptacji do nowych co za tym idzie często zmieniających się warunków pracy na rynku. Wyżej wymienione cele zostały osiągnięte poprzez aktywizację grupy różnymi metodami tj. mini wykłady, projekcje filmów, ćwiczenia praktyczne, oraz zabawę.

Zakończono realizację kurs opiekun osób starszych – rok 2014

            W związku z realizowanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie projektu pt. „Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjenci ostateczni objęci zostali różnymi formami wsparcia. Jednym z nich był Kurs „Opiekun osób starszych”.

W trakcie kursu były poruszane następujące zagadnienia:

– wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego,

– wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym,

– wykonywanie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego,

– organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymanie towarzystwa,

– wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym.

Beneficjentom zapewniono także niezbędne materiały dydaktyczne oraz catering.

Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu sprawdzającego ich poziom wiadomości i umiejętności praktycznych.

Po zrealizowanym kursie zawodowym z pełną świadomością można stwierdzić, że beneficjenci nabyli wiedze teoretyczna oraz umiejętności praktyczne potrzebne do wykonywania zawodu opiekunki domowej.

Zakończono część szkoleń

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 realizuje kolejną edycję projektu  pt. Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji . Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską zakłada realizację projektu na kwotę 294 747,42 zł. Uczestnikami projektu jest   27 osób ( w tym 16 kobiet i 11 mężczyzn), które są klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie.

W okresie od 26.04.2012r do 30.09.2012 , 27 podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie zakończyło udział w kursach/ warsztatach

 • Inteligencja emocjonalna i zarządzanie emocjami.,
 • kurs prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego
 • kurs doradztwo zawodowe czyli jak znaleźć pracę
 • dywidualne spotkania z psychologiem
 • kurs I stopnia Kosmetyczka
 • kurs koparko –ładowarki
 • kurs I stopnia fryzjer
 • kurs kierowców wozków jezdniowych

W dniach 3-5 lipca 2012r uczestnicy projektu odbyli wycieczkę o charakterze integracyjno turystycznym. Wyjazd miał na celu integrację uczestników Projektu,nawiazanie przyjaznych kontaktów a także zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Kudowę Zdrój i oklolice ( Park Narodowy Gór Stołowych, Szczeliniec, Błedne Skałki, Duszniki Zdrój Muzeum Papiernictwa w młynie papierniczym z 1605 r oraz zwiedzali kaplicę czaszek), jak również zapoznali się z kulturą i elementami histori Czech ( zwiedzili Pragę, Teplice nad Metuji –skały Teplickie, Adrszpach- skalne miasto).

Miejsko-Gminy ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie w bierzącej edycji Projektu zaplanował  również działania o charakterze środowiskowym dla dzieci  uczestników projektu,  Od 1 lipca 2012r dzieci uczestników projektu brały udział w wakacyjnym kursie nauki pływania. Kurs dla dzieci miał charakter edukacyjny i integracyjny jak również był ciekawą formą spędzania okresu wakacji poprzez propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, utrwalania zamiłowania do sportu. U dzieci naszych klientów zakorzenienie ciekawych form spędzania wolnego czasu będzie miało pozytywny wpływ na kształtowanie ich osobowości i pozytywnych postaw społecznych. Kurs trwał do końca sierpnia 2012r.

W dalszej części cyklu szkoleń dla 27 osób  realizacja zakłada następujące szkolenia /warsztaty/Kurs które zostaną zrealizowane do 31.12.2012r

 • Indywidualne spotkania z doradca zawodowym
 • Obsługa kas fiskalnych z podstawami księgowości

Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, catering,   wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

 

Zwiększenie wartości projektu „ROZWÓJ ZAWODOWY OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” na 2011

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie w trakcie trwania projektu  otrzymał dodatkową dotację finansową i w miesiącu czerwcu dorekrutowano dodatkowo 11 osób. Łącznie projekt zakłada że szkolenia ukończy w roku 2011 35 osób. W związku z otrzymaniem dodatkowego dofinansowania realizację projektu zakłada się na kwotę 269007,79 zł

W dniach  5-7 sierpnia 2011r.  dla nowo zrekrutowanych  11 ( 11 kobiet) osób odbyły się warsztaty „kształtowanie umiejętności interpersonalnych”.  Warsztaty zostały przeprowadzone w ośrodku wczasowo- szkoleniowym „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim woj. Łódzkie, który jest malowniczo położony na terenach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego w zakolu rzeki Warta.

W dalszej części cyklu szkoleń dla 11 osób  realizacja zakłada następujące szkolenia i warsztaty:

1)    18 godzin warsztatów ” kształcenie umiejętności interpersonalnych” psychospołecznych : kreatywności i podejmowania decyzji, postawy asertywne, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, motywacja.

Zajęcia prowadzone przez psychologa w formie wyjazdu pozwolą na wzmocnienie efektu terapeutycznego,

2)    18 godzin” aktywne poszukiwanie pracy ” W programie znajduje się:  kształcenie własnych umiejętności i możliwości w poszukiwaniu zatrudnienia

3) 18 godzin warsztatu ” internet dla każdego” celem jest nabycie umiejętności posługiwania się Internetem  w celu aktywnego poszukiwania pracy.

4) 12 godzin warsztaty ” tajniki budowania wizerunku” celem warsztatu jest nabycie umiejętności autoprezentacji

5 ) 60 godzin kursu obsługi magazynu , celem jest nabycie umiejętności podstawy magazynowania oraz obsługa programów do magazynowania

oraz kursy zawodowe do wyboru

– kurs opiekunki dziecięcej

– kurs spawacza metodą MAG, czyli spawanie stali niskowęglowych w osłonie CO2

Zakres realizowanych szkoleń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie w ramach projektu  ma na celu  podniesienie kompetencji psychospołecznych oraz nabycie nowych kwalifikacji  zawodowych, zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania  zatrudnienia przez osoby korzystające ze stałej  pomocy socjalnej w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie.

 

Projekt „ROZWÓJ ZAWODOWY OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 realizuje kolejną edycję projektu  pt. Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji . Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską zakłada realizację projektu na kwotę 294 747,42 zł. Uczestnikami projektu jest   27 osób ( w tym 16 kobiet i 11 mężczyzn), które są klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie.

W ramach projektu zrealizowany zostanie kompleksowy program szkoleniowo-doradczy obejmujący:

kurs obsługa kas fiskalnych z podstawą księgowości

 • Indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym
 • Warsztat ”Inteligencja emocjonalna i zarządzanie emocjami”
 • kurs doradztwo zawodowe-czyli jak znaleźć pracę
 • Sfinansowanie uzupełnienia wykształcenia do wyboru na poziomie podstawowym/gimnazjalnym/ ponadgimazjalnym/ policelanym
 • Warsztat prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego
 • Szkolenia zawodowe  : kurs koparko-ładowarki, kurs I stopnia Fryzjer, kurs I stopnia Kosmetyczka, kurs spawanie metodą MAG, kurs –kierowca wózków jezdniowych,

Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, catering,   wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych, skorzystają również z działań o  charakterze środowiskowym w ramach których planowany jest kurs nauki pływania dla uczestników projektu wraz z dziecimi oraz 3 dniowa wycieczka integracyjno-turystyczna.

PROJEKT „ROZWÓJ ZAWODOWY OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie informuje, ze w ramach projektu ” Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanym z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie w dniach od 4 maja do 6 maja 2011r odbyły się warsztaty” kształtowanie umiejętności interpersonalnych”.W szkoleniu wzięły udział 24 osoby w tym 18 kobiet i 6 męzczyzn

Warsztaty zostały przeprowadzone w ośrodku wczasowo- szkoleniowym ” Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim woj. Łódzkie, który jest malowniczo połozony na terenach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego w zakolu rzeki Warta.

Podczas pierwszego dnia kursanci nabywali umiejętności słuzące budowaniu własnego wizerunku, autorytetu, pozyskiwania przychylności, wzbudzanie zaufania, a takze budowanie sieci pomocniczych kontaktów zawodowych. Dzień zakończył się uroczystą kolacją integracyjną.

Drugiego dnia szkolenia, które rozpoczeło się zajęciami z zakresu wywierania wpływu i dotyczyły asertywności, komunikatywności a także obrony przed manipulacją, zasad negocjacji, motywowania i rozwiązywania konfliktów.Po obiedzie uczestnicy odbyli wycieczkę do Źródła Św. Jana, a następnie integrowali się przy uroczystej kolacji

W trzecim dniu szkolenia skupiono się na motywowaniu siebie, zarządzania czasem, organizowaniu własnej pracy, samodzielności.Ostatnie godziny szkolenia przebiegały na podsumowaniu wykładów i wyciąganiu osobistych wniosków z uzyskanych wiadomości na warsztatach.

Szkolenia zostały przeprowadzone przez firmę szkoleniową PPH BAPEX s.c J. Barda, A. Pełka, ul. Kościuszki 74, 98-330 Pajęczno.

PROJEKT „ROZWÓJ ZAWODOWY OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie realizuje projekt  pt. Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji .Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską zakłada realizację projektu na kwotę 224 292,71 zł
Projekt skierowany jest do 24  osób  korzystających ze stałej  pomocy socjalnej w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie , które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności  samotnie wychowujących dzieci, długotrwale bezrobotnych  o niskich lub zdeaktualizowanych  kwalifikacjach zawodowych.
W ramach projektu  od maja 2011r  będą realizowane  szkolenia o nastepujacej tematyce.:
1)    18 godzin warsztatów ” kształcenie umiejętności interpersonalnych” dla 24 osób, celem jest nabycie umiejętności psychospołecznych : kreatywności i podejmowania decyzji, postawy asertywne, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, motywacja.

Zajęcia prowadzone przez psychologa w formie wyjazdu pozwolą na wzmocnienie efektu terapeutycznego,

2)    18 godzin” aktywne poszukiwanie pracy ” dla 24 osób  W programie znajduje się:  kształcenie własnych umiejętności i mozliwości w poszukiwaniu zatrudnienia

3) 18 godzin warsztatu ” internet dla kazdego” dla 24 osób celem jest nabycie umiejętności posługiwania się internetem  w celu aktywnego poszukiwania pracy.

4) 12 godzin warsztaty ” tajniki budowania wizerunk” dla 24 osób,  celem warsztatu jest nabycie umiejętności autoprezentacji 

5 ) 60 godzin kursu obsługi magazynu dla 24 osób, celem jest nabycie umiętności podstawy magazynowania oraz obsługa programów do magazynowania

oraz kursy zawodowe do wyboru

– kurs opiekunki dziecięcej

– kurs spawacza metodą MAG, czyli spawanie stali niskowęglowych w osłonie CO2

Zakres realizowanych szkoleń w Miejsko-Gminym Osrodku Pomocy Spolecznej w Pajęcznie w ramach projektu  ma na celu  podniesienie kompetencji psycho-społecznych oraz nabycie nowych kwalifikacji  zawodowych, zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania  zatrudnienia przez osoby korzystające ze stałej  pomocy socjalnej w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pajęcznie.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij